přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.119

Položka 119
 
a) Vydání výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí, z dřívějších
  pozemkových evidencí, z pozemkových či železničních knih
  nebo zemských desek za každých i jen započatých 20 měrných
  jednotek v rámci jednoho katastrálního území              Kč      100

b) Vydání kopie katastrální mapy, kopie mapy z dřívějších
  pozemkových evidencí, kopie z pozemkových či železničních 
  knih nebo zemských desek za každou i jen započatou
  stránku formátu A4                           Kč      50

c) Vydání identifikace parcely nebo skupiny souvisejících
  parcel posledního dochovaného stavu dřívějších
  pozemkových evidencí nebo stavu před obnovou
  katastrálního operátu s parcelou nebo skupinou parcel
  vedených v katastru nemovitostí za každých i jen
  započatých 20 parcel z těchto písemných operátů
  v každém katastrálním území                      Kč      100

d) Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel
  geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí za každých
  i jen započatých 20 parcel uvedených v novém stavu
  geometrického plánu v každém katastrálním území            Kč      100

e) Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel
  geometrického plánu vyznačující pouze věcné břemeno
  s údaji katastru nemovitostí                      Kč      100

f) Vydání prvé a další kopie listiny pořízené při vydání
  originálu listin uvedených v písmenech a) až c),
  za každou i jen započatou stránku formátu A4              Kč      30

g) Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze sbírky listin
  katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy za 
  každou i jen započatou stránku formátu A4               Kč      50
 
Osvobození
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu.68) Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu69) je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68) je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace5), jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky, a Lesy České republiky, s. p., souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu a nebytového prostoru a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s bytem a nebytovým prostorem, jejichž převod je bezplatný podle zvláštního právního předpisu upravujícího vlastnictví bytů.70)
Zmocnění
Za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce může zvýšit správní úřad poplatek podle této položky na dvojnásobek.
Poznámky
1. Měrnou jednotkou podle písmene a) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí parcela, budova včetně rozestavěné, byt a nebytový prostor včetně rozestavěných, jsou-li evidované v katastru nemovitostí.
2. Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.
 
5) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
68) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
69) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
70) § 24 odst. 1 až 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.