přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.117

Položka 116
 
 1. Přijetí žádosti o vydání povolení
  k pobytu

  a) cizinci                              Kč     2 500

  b) cizinci mladšímu 15 let                      Kč     1 000

  c) za účelem strpění pobytu na území                 Kč      500

 2. Přijetí žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu
  o povolení k pobytu

  a) cizinci                              Kč     2 500

  b) cizinci mladšímu 15 let                      Kč     1 000

  c) za účelem strpění pobytu na území, osobě požívající
    doplňkové ochrany nebo cizinci, kterému bylo uděleno
    oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany      Kč     1 000

  d) osobě požívající doplňkové ochrany nebo cizinci, kterému
    bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí
    dočasné ochrany mladším 15 let                   Kč      500

 3. Přijetí žádosti o provedení změny v průkazu o povolení k pobytu

  a) cizinci                              Kč     1 000

  b) cizinci mladšímu 15 let                      Kč      500

 4. Přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou
  za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený
  nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční

  a) cizinci                              Kč     4 000

  b) cizinci mladšímu 15 let                      Kč     2 500
 
 5. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o registraci, povolení
  k přechodnému nebo k trvalému pobytu občanu Evropské
  unie a jeho rodinnému příslušníku bez ohledu na státní
  příslušnost, o prodloužení doby platnosti nebo
  provedení změny těchto dokladů                    Kč      200
  
 6. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o registraci, pobytové
  karty, průkazu o povolení k pobytu, průkazu nebo
  karty trvalého pobytu náhradou za doklad poškozený,
  zničený, ztracený nebo odcizený nebo za doklad,
  jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční,
  občanu Evropské unie a jeho rodinnému příslušníku
  bez ohledu na státní příslušnost                   Kč      300
 
 7. Přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení k pobytu
  s dodatečným přiznáním právního postavení dlouhodobě
  pobývajícího rezidenta v Evropském společenství
  na území České republiky                       Kč      500
 
 8. Přidělení rodného čísla cizinci                    Kč     1 000
 
Osvobození
Od poplatku podle bodu 1 písm. a) a b) této položky je osvobozen cizinec, který požádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu66a), a od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b), bodu 3 a bodu 8 této položky je osvobozen cizinec, kterému již takové povolení bylo vydáno.
Zmocnění
Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit o 50 % poplatek podle bodů 2 až 4 této položky, a to na žádost azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nebo cizince požívajícího dočasné ochrany. O snížení poplatku lze požádat nejpozději společně s podáním žádosti podle bodů 2 až 4.
Předmětem poplatku není
1. První vydání průkazu o povolení k pobytu před dovršením 15 let věku s oprávněním k trvalému pobytu na území České republiky nebo při dovršení 15 let věku cizince, kterému bylo vydáno potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území České republiky.
2. První vydání průkazu o povolení k pobytu azylanta, průkazu o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany vydaného podle zákona o azylu nebo průkazu o povolení k pobytu cizince požívajícího dočasné ochrany vydaného podle zákona o dočasné ochraně cizinců.
3. Žádost o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy, průkaz vydaný s výrobní vadou nebo průkaz, jehož certifikát pravosti byl zneplatněn.
4. Žádost o vydání dokladu uvedeného v bodě 4 nebo 6 náhradou za doklad, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji nebyla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.
5. Přidělení rodného čísla cizinci při udělení azylu nebo doplňkové ochrany, jeho narození a vydání rodného listu na území České republiky.
Poznámky
1. Poplatek podle bodu 4 této položky se vybírá i v případě, jde-li o vydání průkazu náhradou za průkaz o povolení k pobytu vydaný za účelem strpění pobytu na území České republiky.
2. Povolením k pobytu se pro účely tohoto zákona rozumí povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, povolení k pobytu azylanta a osoby požívající doplňkové ochrany podle zákona o azylu a povolení k pobytu osoby požívající dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců.
3. Poplatek podle bodu 7 této položky se vybírá, jde-li o vydání nového průkazu o povolení k pobytu v souvislosti s dodatečným přiznáním právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky. Poplatek podle této položky se dále vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo o občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, který sám není občanem některého z těchto států, pokud mu již byl vydán průkaz nebo karta trvalého pobytu na území České republiky na základě práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie a žádá o vydání dalšího dokladu o povolení k pobytu.
4. Poplatek za přijetí žádosti o provedení změny podle bodu 3 nebo 5 této položky se vybírá pouze jednou bez ohledu na počet současně prováděných změn.
5. Poplatek podle bodů 5 a 6 této položky se dále vybírá, jde-li o občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, nebo občana Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle části druhé Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii a jejich rodinné příslušníky bez ohledu na státní příslušnost.
 
66a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.