přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.67

Položka 66
 
1. Přijetí žádosti o udělení

  a) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované
   účasti na bance nebo k tomu, aby se staly osobami
   ovládajícími banku                         Kč    20 000

  b) předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované účasti nebo
   zvýšením účasti v tuzemské pojišťovně nebo k jejímu ovládnutí    Kč    20 000

  c) předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované účasti nebo
   zvýšením účasti v tuzemské zajišťovně nebo k jejímu ovládnutí    Kč    20 000

  d) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované
   účasti na organizátoru regulovaného trhu nebo k tomu,
   aby se staly osobami ovládajícími organizátora 
   regulovaného trhu                          Kč    20 000

  e) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované 
   účasti na obchodníku s cennými papíry nebo k tomu, aby se 
   staly osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry       Kč    20 000

  f) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované 
   účasti na centrálním depozitáři nebo k tomu, aby se staly
   osobami ovládajícími centrálního depozitáře             Kč    20 000
 
  g) souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na 
   investiční společnosti, hlavním administrátorovi nebo 
   samosprávném investičním fondu nebo k tomu, aby se staly
   osobami ovládajícími investiční společnost, hlavního 
   administrátora nebo samosprávný investiční fond           Kč    20 000
 
  h) souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti 
   investiční společnosti na jiné právnické osobě nebo 
   k ovládnutí jiné právnické osoby                  Kč    20 000
 
  i) předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované 
   účasti na penzijní společnosti nebo k tomu, aby se
   staly osobami ovládajícími penzijní společnosti           Kč    20 000
 
  j) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované
   účasti na spořitelním a úvěrním družstvu nebo k tomu, aby
   se staly osobami ovládajícími spořitelní a úvěrní družstvo     Kč    20 000
 
  k) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované
   účasti na ústřední protistraně nebo k tomu, aby se staly 
   osobami ovládajícími protistranu                  Kč    20 000
 
2. Přijetí žádosti o udělení

  a) předchozího souhlasu se změnou v osobě vedoucího pobočky
   pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu             Kč     5 000

  b) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby
   obchodníka s cennými papíry                     Kč     5 000

  c) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby
   pobočky zahraniční osoby, která poskytuje investiční
   služby na území České republiky a která má sídlo
   ve státě, který není členským státem Evropské unie         Kč     5 000

  d) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby
   investiční společnosti, samosprávného investičního
   fondu, hlavního administrátora nebo zahraniční osoby 
   s povolením podle § 481 zákona upravujícího investiční společnosti a 
   investiční fondy                          Kč     5 000

  e) předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby penzijní
   společnosti                             Kč     5 000

  f) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby finanční
   holdingové osoby                              Kč     5 000

  g) předchozího souhlasu k výkonu funkce osoby, která není 
   vedoucí osobou obhospodařovatele investičního fondu nebo
   zahraničního investičního fondu a skutečně řídí činnost
   tohoto obhospodařovatele nebo investičního fondu          Kč     5 000
 
3. Přijetí žádosti o schválení osoby ve vedení spořitelního
a úvěrního družstva                            Kč     5 000
 
4. Přijetí žádosti o udělení 

a) souhlasu bance k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází
  k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho častí            Kč    20 000

b) souhlasu k fúzi nebo rozdělení banky nebo převodu jmění
  na banku jakožto společníka                      Kč    20 000

c) souhlasu ke snížení základního kapitálu banky nebo k úhradě ztráty   Kč    20 000

d) předchozího souhlasu k přeměně tuzemské pojišťovny nebo
  tuzemské zajišťovny                          Kč    20 000
 
5. Přijetí žádosti o povolení
 
a) k fúzi, rozdělení investiční společnosti nebo převodu jmění na
  společníka podle zákona upravujícího investiční společnosti
  a investiční fondy                           Kč    20 000
 
b) k fúzi nebo rozdělení fondu kolektivního investování s právní 
  osobností nebo k převodu jmění na společníka, jímž je tento 
  fond, podle zákona upravujícího investiční společnosti 
  a investiční fondy                           Kč    20 000
 
c) k fúzi penzijní společnosti                      Kč    20 000

d) k fúzi, k rozdělení nebo ke změně právní formy nebo k převodu
  obchodního jmění obchodníka s cennými papíry na jeho akcionáře
  nebo společníka nebo k převodu jmění jiné osoby na obchodníka
  s cennými papíry                            Kč    20 000

e) k fúzi, k rozdělení nebo k převodu obchodního jmění organizátora
  regulovaného trhu na jeho společníka nebo ke změně právní
  formy nebo k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného
  trhu na jeho akcionáře nebo společníka anebo k převodu 
  obchodního jmění jiné osoby na organizátora regulovaného trhu     Kč    20 000
 
f) k fúzi centrálního depozitáře s provozovatelem vypořádacího
  systému nebo k převodu jmění jiné osoby na centrálního depozitáře   Kč    20 000
 
g) k fúzi, rozdělení, převodu jmění na společníka nebo změně právní
  formy hlavního administrátora podle zákona upravujícího investiční
  společnosti a investiční fondy                     Kč    20 000
 
6. Přijetí žádosti o udělení 

a) souhlasu k fúzi nebo rozdělení spořitelního a úvěrního družstva    Kč    20 000

b) souhlasu k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází
  k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho častí spořitelního 
  a úvěrního družstva                          Kč    20 000

c) souhlasu k převodu členských práv člena spořitelního a      
  úvěrního družstva                           Kč    20 000
 
d) souhlasu s rozhodnutím členské schůze o snížení výše základního
  členského vkladu spořitelního a úvěrního družstva           Kč    20 000
 
7. Přijetí žádosti 
 
a) o povolení k splynutí investičního fondu nebo podfondu podle
  zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy     Kč    20 000

b) o povolení k sloučení investičního fondu nebo podfondu podle
  zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy     Kč    20 000

c) o povolení přeměny investičního fondu nebo podfondu podle
  zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy     Kč    20 000

d) o povolení převést obhospodařování důchodových fondů na jinou
  penzijní společnost                          Kč    20 000

e) o povolení sloučení důchodových fondů                 Kč    20 000
 
f) o povolení převést obhospodařování účastnických fondů nebo 
  transformovaných fondů na jinou penzijní společnost          Kč    20 000
     
g) o povolení sloučení účastnických fondů nebo transformovaných fondů   Kč    20 000
 
8. Přijetí žádosti
 
a) o souhlas ke změně statutu standardního fondu             Kč    10 000
 
b) o povolení k vytvoření účastnickéhofondu podle zákona 
  upravujícího doplňkové penzijní spoření                Kč    30 000

c) o schválení změny statutu důchodového fondu              Kč    10 000

d) o schválení změny statutu účastnického fondu              Kč    10 000
 
e) o schválení změny statutu a penzijního plánu transformovaného fondu  Kč    10 000
 
f) o schválení nebo změnu dražebního řádu dražebníka cenných papírů    Kč     3 000

g) o souhlas ke změně obhospodařovatele nebo depozitáře
  standardního fondu                           Kč     5 000

h) o schválení změny depozitáře účastnického fondu podle
  zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření             Kč     5 000

i) o schválení změny depozitáře důchodového fondu podle
  zákona upravujícího důchodové spoření                 Kč     5 000

j) o vydání osvědčení o středním nebo vyšším kvalifikačním 
  stupni odborné způsobilosti                      Kč     1 000
 
9. Přijetí žádosti 
 
a) o schválení prospektu cenného papíru včetně základního 
  prospektu cenného papíru                        Kč    15 000
 
b) o schválení dodatku prospektu cenného papíru              Kč     5 000
 
c) o povolení neuvedení informací v prospektu cenného papíru       Kč     5 000
 
d) o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu
  u povinné nabídky převzetí                       Kč     5 000

e) o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu
  při plnění dodatečné nabídkové povinnosti               Kč     3 000

f) o odložení plnění povinnosti uveřejnit informaci o rozhodnutí
  učinit nabídku převzetí nebo o vzniku nabídkové povinnosti       Kč     1 000

g) o prodloužení lhůty pro předložení návrhu nabídkového dokumentu    Kč     1 000

h) o prodloužení lhůty pro uveřejnění nabídkového dokumentu        Kč     1 000

i) o schválení prodloužení doby závaznosti nabídky převzetí        Kč     1 000

j) o povolení výjimky ze zákazu činit právní úkony směřující
  ke smluvnímu nabytí nebo zcizení účastnických cenných papírů
  cílové společnosti po dobu závaznosti nabídky převzetí         Kč     3 000

k) o povolení výjimky ze zákazu nabývat účastnické cenné papíry
  cílové společnosti po ukončení doby závaznosti nabídky převzetí    Kč     3 000

l) o zkrácení nebo prominutí lhůty 1 roku, po kterou platí
  zákaz učinit další nabídku převzetí                  Kč     3 000

m) o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno vykonávat hlasovací
  práva osobě, která rozhodný podíl na hlasovacích právech
  cílové společnosti nenabyla v důsledku vlastního jednání a 
  nemohla rozumně předpokládat, že nabude rozhodný podíl
  na cílové společnosti                         Kč     3 000

n) o vydání rozhodnutí o zániku nabídkové povinnosti           Kč     3 000

o) o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno vykonávat 
  hlasovací práva osobě, která je v prodlení s plněním
  nabídkové povinnosti                          Kč     3 000

p) o vydání předchozího souhlasu se zdůvodněním výše
  protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů
  přijatých k obchodování na regulovaném trhu              Kč    10 000
 
q) o posouzení srovnatelnosti zahraničního investičního
  fondu se speciálním fondem                       Kč     5 000
 
r) o schválení unijního prospektu pro růst                Kč    10 000

s) o schválení zjednodušeného prospektu pro sekundární emise       Kč    10 000

t) o schválení registračního dokumentu včetně univerzálního 
  registračního dokumentu                        Kč    10 000
 
u) o schválení popisu cenných papírů a shrnutí prospektu             Kč     5 000

10. Obnovení zápisu zahraničního investičního fondu do seznamu 
  podle § 597 zákona o investičních společnostech a investičních
  fondech                                Kč    10 000
 
Osvobození
1. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) jsou osvobozeny banky se sídlem v České republice, jde-li o vydání krytých dluhopisů.
2. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) je osvobozena Česká exportní banka, a. s.
Poznámka
Poplatek za obnovení zápisu zahraničního investičního fondu do seznamu podle § 597 zákona o investičních společnostech a investičních fondech je splatný vždy nejpozději ve lhůtě 30 dnů přede dnem ukončení platnosti zápisu.