přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.62

Položka 61
 
1. Přijetí žádosti o
a) vydání licence k provozování zoologické zahrady38a)          Kč   10 000

b) vydání licence na zpracování, balení nebo přebalování
  kaviáru jeseterovitých ryb38b)                    Kč   10 000

c) vydání licence pro výrobce nebo distributora značek k označování
  exemplářů druhů volně žijících živočichů38b)             Kč   1 000

d) vydání povolení k vývozu, dovozu nebo přemístění exemplářů druhů
  volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, výrobků 
  z tuleňů nebo kožešin živočichů a dalšího zboží vyrobeného
  z kožešin živočichů, na které se vztahuje omezení dovozu38b)     Kč   1 000

e) vydání povolení k vývozu zvláště chráněných živočichů nebo
  rostlin38b)                              Kč   1 000

f) vydání potvrzení o putovní výstavě38c) na 1 až 10 exemplářů
  druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích
  rostlin38b)                              Kč   1 000

g) vydání potvrzení o putovní výstavě na více než 10 exemplářů
  druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích
  rostlin38b)                              Kč   2 000

h) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na 1 až 20 exemplářů
  druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)
  za každý exemplář                           Kč   100

i) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na více než 20
  exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích 
  rostlin38b)                              Kč   2 000

2. Vydání

a) číslovaného kroužku k předepsanému označení ptáka, který
  je exemplářem38b)                           Kč   20

b) značky k označení exempláře druhu volně žijících živočichů38b)    Kč   20

c) potvrzené fotokopie kopie pro držitele dovozního povolení38d)     Kč   30
 
Osvobození
1. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem nebo dovozcem.
2. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu nebo o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z chovu nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.
3. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí.
4. Od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b) této položky je osvobozeno vydání kroužku nebo jiné značky pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.
5. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu živého exempláře, s nímž vlastník cestuje po dobu kratší než 3 měsíce a exemplář zůstává po dobu cesty v jeho vlastnictví.
 
38a) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů.
38b) Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů.
38c) Čl. 1 bod 6 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.
38d) Čl. 51 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.