přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.61

Položka 60
 
1. Vydání

a) oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti
  prováděné hornickým způsobem                      Kč     1 000

  - změna oprávnění k hornické činnosti nebo
   k činnosti prováděné hornickým způsobem               Kč      500

b) povolení k hornické činnosti nebo k činnosti
  prováděné hornickým způsobem                      Kč     1 500

  - změna povolení k hornické činnosti nebo
   k činnosti prováděné hornickým způsobem               Kč      750
  
 
c) povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo
  tranzitu výbušnin                           Kč      500
 
d) povolení ke zhotovování jednoduchých trhavin              Kč      300

e) povolení trhacích prací a ohňostrojné práce              Kč      300

f) povolení důlního díla nebo důlní stavby, nezahrnuté v povolení
  uvedeném v písmenu b)                         Kč      300

g) povolení a stanovení odborných orgánů a znalců oprávněných
  zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky             Kč      300

h) povolení k používání typu důlního stroje, zařízení nebo pomůcky    Kč      500

i) povolení k používání typu důlního přístroje              Kč      300

j) rozhodnutí o stanovení, zrušení nebo změně dobývacího prostoru     Kč     1 500

k) povolení38) k prvému použití výbušniny
  v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí            Kč     1 000
 
  - změna povolení k prvému použití výbušniny v rizikových
   podmínkách a v rizikovém prostředí                  Kč      500
  
 
l) povolení k nakládání s prekurzory výbušnin podléhajícími omezení    Kč      300
 
2. Vydání rozhodnutí38)

a) o stanovení průzkumného území pro ložiskový průzkum nebo
  o prodloužení doby platnosti rozhodnutí                Kč     2 000

b) o určení významných výzkumných nebo průzkumných geologických děl    Kč     1 000

c) o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení
  dobývacího prostoru nebo o prodloužení doby platnosti rozhodnutí    Kč     1 000
 
Předmětem poplatku není
Vydání rozhodnutí o zrušení nebo změně dobývacího prostoru uvedené v bodě 1 písm. j) této položky vydávané správním úřadem z vlastního podnětu.
Poznámka
Poplatek podle bodu 1 odrážek u písmen a), b) a k) této položky se vybírá, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění, změnu předmětu činnosti v povolení nebo změnu podmínek v povolení k prvému použití výbušniny.
 
38) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 62/1988 Sb.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.