přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.55

Položka 55
a) Vydání osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)
b) Prodloužení platnosti osvědčení letové způsobilosti, zvláštního osvědčení letové způsobilosti nebo obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla (sazba poplatku pod písmenem G)
c) Vydání zvláštního osvědčení letové způsobilosti
- s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)
- s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F)
d) Vydání osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely (sazba poplatku pod písmenem F)
e) Vydání exportního osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)
f) Vydání povolení k letu
- s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)
- s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F)
g) Schválení letových podmínek
- pro povolení k letu s platností do 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem G)
- pro povolení k letu s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F)
h) Vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti
- vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti na základě předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem G)
- vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti bez předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba pod písmenem F)
i) Vrácení zadrženého osvědčení letové způsobilosti 50 % poplatku pod písmenem F
j) Schválení Programu údržby pro letadlo 50 % sazby poplatku pod písmenem F
k) Schválení změny Programu údržby pro letadlo 10 % sazby poplatku pod písmenem F
l) Schválení MEL pro letadlo 40 % sazby poplatku pod písmenem F
m) Schválení změny MEL pro letadlo 10 % sazby poplatku pod písmenem F
n) Udělení výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78) s platností do dvou měsíců vztahující se na jedno letadlo se vzletovou hmotností do 5 700 kg
10 % sazby poplatku pod písmenem F
o) Udělení výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78) s platností do dvou měsíců vztahující se na jedno letadlo se vzletovou hmotností nad 5 700 kg
10 % sazby poplatku pod písmenem F
p) Udělení opakované výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78) nebo výjimky vztahující se na více letadel nebo výjimky s platností delší než dva měsíce
dle sazby poplatku pod písmenem F
q) Schválení systému technického deníku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie79)
dle sazby poplatku pod písmenem G
r) Schválení změny systému technického deníku pro letadlo - 10 % sazby poplatku pod písmenem G, nejméně však 100 Kč.
                        Sazba v Kč   Sazba v Kč
                          F      G
Balóny a vzducholodě               2 000     300
Kluzáky 5 000 300
Motorizované kluzáky a ultralehká letadla     6 000     500
Letouny a vrtulníky do 5 700 kg maximální
vzletové hmotnosti včetně            10 000     700
Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg maximální
vzletové hmotnosti                25 000    3 000
Motory-pro zástavbu do kluzáků
a ultralehkých letadel              2 000
Motory-pístové                  3 000
Motory-turbovrtulové, turbohřídelové a proudové  5 000
Vrtule s pevným úhlem nastavení listu       2 000
Vrtule-přestavitelné na zemi           2 500
Vrtule-stavitelné za letu             3 000
Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek na 10 % sazby poplatků podle písmene F za změny v dokladech.
Poznámka
Bude-li vydáváno nové osvědčení letové způsobilosti společně s osvědčením kontroly letové způsobilosti vybírá se poplatek pouze za osvědčení letové způsobilosti.
 
78) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví, v platném znění.
79) Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů, v platném znění.