přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.35

Položka 35
Vydání povolení33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při dopravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry, hmotnost na nápravu nebo hmotnost vozidla přesahují stanovené limity
 
A. Ve vnitrostátní dopravě

a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry             Kč     1 200

b) největší povolenou hmotnost do 60 t včetně               Kč     2 500

c) největší povolenou hmotnost nad 60 t a k provedení opakovaných
  přeprav s největší povolenou hmotností do 60 t (s platností
  povolení nejdéle na 3 měsíce od právní moci povolení)         Kč     6 000

B. V mezinárodní dopravě 

a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry a šířka 
  nepřesáhne 3,5 m                            Kč     4 500

b) v ostatních případech 

--------------------------------------------------------------------------------
největší povolená
hmotnost (v t)     do 60   nad 60  nad 80  nad 100 nad 120 nad 150
            včetně
--------------------------------------------------------------------------------
I
sazba v Kč        6 000  12 000  20 000  30 000  40 000  60 000
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
překročení největší povolené
hmotnosti na nápravu (v %)   3 - 10     11 - 20   21 - 30   nad 30
--------------------------------------------------------------------------------
II
sazba v Kč           5 000     15 000   30 000   60 000

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
celková šířka v mm  nad 3 500  nad 4 000  nad 4 500  nad 5 000  nad 5 500
--------------------------------------------------------------------------------
III
sazba v Kč       3 000    6 000    10 000   15 000   20 000
--------------------------------------------------------------------------------
IV
v případě tranzitní dopravy                      Kč 25 000
--------------------------------------------------------------------------------
Celkový poplatek I + II + III + IV
--------------------------------------------------------------------------------
 
Osvobození
Od poplatků podle písmen A a B této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se sezónními pracemi v zemědělství.
 
Zmocnění
Správní úřad může upustit od vybrání poplatku podle písmene B této položky nebo sazbu poplatku snížit na základě vzájemnosti za účelem zabezpečení zásad dopravní politiky.
 
Poznámka
Stanovené limity rozměrů, hmotnosti na nápravu a hmotnost vozidla stanoví zákon č. 56/2001 Sb. a vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
 
33) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.