přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.25

Položka 24
 
a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání        Kč     1 000

b) Další ohlášení živnosti                        Kč      500

c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání    Kč     1 000

d) Přijetí další žádosti o koncesi                    Kč      500

e) Změna rozhodnutí o udělení koncese                   Kč      500

f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro
  koncesovanou živnost                          Kč      500

g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení 
  oznámené změny                             Kč      100

h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského 
  rejstříku na žádost za každou i započatou stránku           Kč      20
 
i) Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost 
  za údaje o jednom podnikateli                     Kč       5

j) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle 
  § 72 živnostenského zákona                       Kč      50
 
Předmětem poplatku není
1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.
 
Poznámky
1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.