přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.23

Položka 23
 
a) Udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích27)

  1. na výrobu elektřiny, výrobu plynu a výrobu tepelné
   energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně,
   na distribuci elektřiny, distribuci plynu a rozvod
   tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně          Kč     1 000

  2. na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu      Kč    10 000

  3. na výrobu elektřiny a distribuci elektřiny, na výrobu
   plynu a distribuci plynu, na výrobu tepelné energie
   a rozvod tepelné energie od 1 MW výše                Kč    10 000

  4. na obchod s elektřinou a na obchod s plynem             Kč    100 000

b) Změna nebo zrušení licence pro podnikání v energetických
  odvětvích anebo udělení, prodloužení platnosti nebo
  zánik státní autorizace27)

  1. změna licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny
   a distribuci elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu,
   přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu,
   obchod s plynem a na výrobu tepelné energie a rozvod
   tepelné energie                           Kč     1 000

  2. zrušení licence pro všechny skupiny bez omezení
   výkonu nebo vydání duplikátu licence v případě její ztráty,
   zničení nebo odcizení                        Kč      500

  3. státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a zdrojů
   tepelné energie nebo státní autorizace na výstavbu přímého
   vedení nebo státní autorizace na výstavbu vybraných
   plynových zařízení                         Kč    10 000

  4. prodloužení platnosti udělené státní autorizace nebo
   zánik státní autorizace na výstavbu přímého vedení nebo
   výroby elektřiny nebo zdrojů tepelné energie
   (energetických zařízení) nebo na výstavbu
   vybraných plynových zařízení                    Kč      500
 
c) Udělení licence k nakládání s látkami zařazenými do seznamu 1 
  v příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob 
  a použití chemických zbraní a o jejich zničení             Kč     1 000
 
d) Vydání oprávnění energetického specialisty27a) 

  1. zpracování energetického auditu a energetického posudku       Kč     1 000
 
  2. zpracování průkazu energetické náročnosti budovy          Kč     1 000
 
  3. provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie         Kč     1 000
 
  4. provádění kontroly klimatizačních systémů              Kč     1 000

e) Přijetí žádosti o zrušení oprávnění energetického specialisty27a)
  za každé oprávnění                           Kč      200
 
f) Přijetí žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele
  v energetických odvětvích                       Kč    10 000

g) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti oprávnění k činnosti
  zprostředkovatele v energetických odvětvích              Kč     5 000
 
Předmětem poplatku není
1. Zrušení licence nebo zánik státní autorizace z podnětu správního úřadu.
2. Změna uvedená v písmenu b) této položky, která navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
3. Zrušení nebo zánik oprávnění energetického specialisty z podnětu správního úřadu.
 
27) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
27a) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.