přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.22

Položka 22
 
a) Přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace19)            Kč     2 000

b) Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné
  činnosti19) nebo vydání20) osvědčení o způsobilosti
  k provozování odborné činnosti, oprávnění k provádění
  nebo provozování odborné činnosti nebo opakovaně
  udělované povolení nebo úřední oprávnění                Kč     1 000

c) Vydání Evropského profesního průkazu pro usazení v České
  republice81) a přijetí žádosti o vydání Evropského
  profesního průkazu82) pro usazení v jiném členském státě
  Evropské unie než Česká republika                   Kč     1 000

d) Přijetí žádosti o udělení povolení k restaurování kulturní
  památky nebo její části, které jsou díly výtvarných umění
  nebo uměleckořemeslnými díly ("povolení k restaurování")21)
  a přijetí žádosti o udělení povolení k provádění
  archeologických výzkumů ("povolení k provádění
  archeologických výzkumů")83)                      Kč     2 000

e) Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků
  zeměměřických činností22) nebo udělení oprávnění
  k činnostem vybraných pracovníků                    Kč      500

f) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b)          Kč      50

g) Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu právnické
  osobě působit jako soukromá vysoká škola24)              Kč    100 000

h) Přijetí žádosti o udělení statusu kvalifikovaného
  poskytovatele služeb vytvářejících důvěru a kvalifikované
  služby vytvářející důvěru                       Kč    25 000

i) Přijetí žádosti o udělení akreditace pro správu 
  kvalifikovaného systému elektronické identifikace nebo
  žádosti o změnu této akreditace                    Kč    100 000

j) Podání žádosti o udělení pověření k provádění akreditace,
  o udělení pověření k provádění atestací nebo o udělení
  souhlasu se změnou atestačních podmínek26)               Kč    10 000

k) Podání žádosti o udělení autorizace podle zákona 
  upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího 
  vzdělávání (oprávnění ověřovat dosažení odborné
  způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o profesní
  kvalifikaci nebo profesních kvalifikacích) za každou
  kvalifikaci                              Kč     1 500

l) Podání žádosti o prodloužení platnosti autorizace uvedené
  v písmenu k)                              Kč      500

m) Přijetí žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského
  vzdělání a dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání
  podle zákona o vysokých školách26c) Ministerstvem školství,
  mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra nebo
  Ministerstvem obrany                          Kč     3 000

n) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle
  zákona o sociálních službách26b)                    Kč     1 000

o) Přijetí žádosti o udělení akreditace nebo oprávnění
  k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní
  odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších
  podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci            Kč     5 000

p) Přijetí žádosti o změnu akreditace k provádění zkoušek
  z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti
  podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
  ochrany zdraví při práci                        Kč     4 000

q) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti akreditace nebo
  oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti
  nebo zvláštní odborné způsobilosti podle
  zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
  ochrany zdraví při práci                        Kč     4 000

r) Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti
  podle zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi      Kč     1 000

s) Přijetí žádosti o udělení tuzemského povolení podle
  zákona o vysokých školách26d) k poskytování zahraničního
  vysokoškolského vzdělávání na území České republiky          Kč    100 000

t) Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského povolení podle
  zákona o vysokých školách26e) k poskytování zahraničního
  vysokoškolského vzdělávání na území České republiky          Kč    50 000

u) Přijetí žádosti o udělení tuzemského oprávnění podle
  zákona o vysokých školách26f) k poskytování zahraničního
  vysokoškolského vzdělávání na území České republiky          Kč    100 000

v) Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského oprávnění podle
  zákona o vysokých školách26g) k poskytování zahraničního
  vysokoškolského vzdělávání na území České republiky          Kč    50 000
 
w) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle
  zákona o zaměstnanosti za každý vzdělávací program           Kč     1 000
 
x) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle
  zákona o zaměstnanosti za každý vzdělávací program           Kč     1 000
 
 
19) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
20) Například zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
21) § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
22) § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
24) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
26) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
26b) § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
26c) § 89 až 90a a § 95 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26d) § 93a odst. 3 a § 93f zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26e) § 93f odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26f) § 93a odst. 5 a § 93h zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26g) § 93h odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
81) § 24a odst. 2 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
82) § 24b zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
83) § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.