přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.18

Položka 17
 
1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území14)

a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro
  rodinnou rekreaci15)                          Kč     1 000

b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty               Kč     5 000

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené
  v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže             Kč      500

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží,      Kč     1 000
  vinných sklepů                            a 500 Kč za čtvrté
                                    a každé další stání,
                                     nejvýše Kč 5 000

e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,
  nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené
  v písmenu a) nebo b)                          Kč     1 000

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)                Kč    20 000

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění
  odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel          Kč      300

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)            Kč     3 000
2. Vydání rozhodnutí o změně využití území 
a) do výměry 5 000 m
2
včetně Kč 1 000 b) nad výměru 5 000 m
2
Kč 3 000 3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Kč 1 000 4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Kč 2 000 5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území Kč 5 000 6. Vydání regulačního plánu na žádost Kč 10 000
 
Osvobození
Od poplatku je osvobozeno vydání územního rozhodnutí nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.
Poznámky
1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou nebo společným územním souhlasem a souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.
8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.
9. Za vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vybere správní úřad poplatek ve výši součtu polovin sazeb příslušných poplatků.
10. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a obvodní báňský úřad ve smyslu § 16 odst. 3 stavebního zákona.
 
14) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
15) § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
16) § 78a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb.
17) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).