přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.10

Položka 10
 
a) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence
  Rejstříku trestů                            Kč      100
      
b) Vydání osvědčení o tuzemském právu                   Kč     2 000
      
c) Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o
  identifikaci9a)                            Kč      200
      
d) Přijetí žádosti o uznání platnosti nebo vydání osvědčení
  o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, 
  středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného
  v zahraniční škole                           Kč     1 000
      
e) Zápis do seznamu insolvenčních správců                 Kč     5 000
      
f) Přijetí žádosti o prodloužení povolení podle 
  zákona o insolvenčních správcích                    Kč     5 000
 
g) Přijetí žádosti o zápis do seznamu mediátorů              Kč     5 000
 
Poznámka:
Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého zastupitelského úřadu, vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto sazebníku. Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy26), vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem.
 
9a) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
9b) § 35a a násl. zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.
26) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.