přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.4

Položka 3
 
a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo
  výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední
  úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů,
  z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného
  a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním
  nálezu                                 Kč      50
                                  za každou i započatou stránku
 
                                     Kč      40
                                   na technickém nosiči dat
 
                                     Kč      15
                                     za první stránku a

                                     Kč       5
                                 za každou další i započatou stránku,
                                 je-li pořizována na kopírovacím
                                   stroji nebo na tiskárně
                                       počítače
 
b) Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního
  listu nebo dokladu o registrovaném partnerství2b),
  anebo osvědčení o rodném čísle                     Kč      100
 
c) Vydání kopie zpřístupněného dokumentu bývalé
  Státní bezpečnosti nebo jeho části3)                  Kč       5
                               za každou i započatou stránku
 
d)   Vydání ověřeného výstupu z informačního 
  systému veřejné správy                         Kč      100
                                     za první stránku

                                     Kč      50 
                                 za každou další i započatou stránku
e) Podání žádosti o zprostředkování kontaktu2c)
  za každou kontaktovanou osobu                     Kč      500
 
f) Přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele v případě,
  že u něho utajovaná informace2d)
  - nevzniká, ani mu není poskytována, ale ke které mají přístup
  zaměstnanci podnikatele
  nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a
  to v souvislosti
  s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na
  základě smlouvy                            Kč     5 000
  - vzniká, nebo je mu poskytnuta                    Kč    10 000
 
g) Poskytnutí údajů z evidence dopravních                 Kč      100
  nehod                   
Osvobození
1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny.
3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
4. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
5. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny výpisy provozních údajů vedených v základním registru obyvatel.
 
Zmocnění
1. Správní úřad může poplatek podle písmene a) této položky účastníku správního řízení na jeho žádost snížit nebo upustit od jeho vybrání, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele.
2. Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky.
 
Předmětem poplatku není
1. Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu a) této položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které poplatník - daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního úřadu.
2. Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti6a), jíž se mění zápis v matriční knize již provedený.
3. Vydání prvního výpisu uvedeného v písmenu a) této položky z veřejných částí Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, z Rejstříku svazů církví a náboženských společností a z Rejstříku církevních právnických osob.7)
4. Poskytování údajů z databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).
5. Přijetí nové žádosti o vydání osvědčení podnikatele, má-li mít podnikatel přístup k utajované informaci i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jeho dosavadního osvědčení podnikatele, pokud je žádost podána před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení podnikatele ve lhůtách podle jiného právního předpisu2d).
 
Poznámky
1. Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis z registru vozidel týká.
2. Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.
3. V případě vydání ověřeného výstupu provozních údajů vedených v základním registru obyvatel se poplatek za další i započatou stránku podle písmene d) této položky nevybere za druhou stránku tohoto ověřeného výstupu.
 
2b) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
2c) § 8b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
2d) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 10c zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb.
4) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6a) § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
7) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).