přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.1

Položka 1
1. Přijetí žádosti nebo návrhu
 
a) o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty
  v předešlý stav                            Kč      300
 
b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení
  nebo vyúčtování                            Kč      300

c) o prominutí příslušenství daně                     Kč     1 000
 
d) o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její
  úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí           Kč      400
 
e) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně        Kč      300

f) o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku     Kč      300

g) o povolení úlevy na dani nebo cle                   Kč     1 000
 
h) na vydání povolení podle zákona o spotřebních daních          Kč     1 000
 
i) na změnu povolení podle zákona o spotřebních daních          Kč      200

j) o vydání povolení snížit zajištění spotřební daně nebo 
  upustit od jeho poskytnutí podle zákona upravujícího 
  spotřební daně nebo o snížení úhrady nebo zajištění 
  podle zákona upravujícího spotřební daně                Kč     1 000

k) na vydání povolení k prodeji za ceny bez spotřební daně
  podle zákona o spotřebních daních                   Kč     2 000

l) na vydání povolení k prodeji za ceny bez daně z přidané
  hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty             Kč     2 000

m) o informaci pro účely exekučního řízení, prováděného
  soudním exekutorem                           Kč     2 000

n) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle daňového řádu      Kč    10 000
 
o) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení 
  evidované tržby                            Kč     1 000
 
2. Vydání potvrzení

a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu           Kč      100

b) o daňovém domicilu                           Kč      100
 
Osvobození
Od poplatku podle bodu 1 písm. n) jsou osvobozeny žádosti o závazné informace o sazebním zařazení zboží nebo žádosti týkající se závazné informace o původu zboží podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.
 
Předmětem poplatku není
Přijetí žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g) této položky, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.
 
Poznámky
1. Podle této položky postupují správní úřady, které vedou řízení podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, podle celního zákona, zákona o spotřebních daních nebo zákona o dani z přidané hodnoty. Poplatky se platí u toho správního úřadu, který je příslušný o žádosti nebo návrhu rozhodnout. Daní se podle této položky pro účely tohoto zákona rozumí příjmy státního rozpočtu, Národního fondu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, ve smyslu zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.
2. Poplatky podle bodu 1 této položky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění.
3. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů, uváděných pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.