přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 179/2006
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) Příl

Příloha
Příslušnost ústředních správních úřadů k autorizaci pro povolání
------------------------------------------------------------------
ústřední správní úřad      příslušnost k autorizaci
                 pro povolání v oblasti
------------------------------------------------------------------
Ministerstvo dopravy       dopravy a jejího uskutečňování
------------------------------------------------------------------
Ministerstvo financí       finančního  hospodaření, cen,
                 finanční kontroly  a auditu,
                 účetnictví, daňového
                 poradenství, hospodaření
                 s majetkem státu, pojišťovnictví
------------------------------------------------------------------
Česká národní banka       bankovnictví
------------------------------------------------------------------
Ministerstvo           elektronických komunikací a poštovních
průmyslu a obchodu        služeb
---------------------------------------------------------------
Ministerstvo           informačních a komunikačních technologií
vnitra              s výjimkou elektronických
                 komunikací
------------------------------------------------------------------
Ministerstvo kultury       umění,   kulturně  výchovné
                 činnosti,  péče  o  kulturní
                 památky, církví a náboženských
                 společností, tisku  a jiných
                 informačních    prostředků,
                 autorského  zákona,  výroby
                 a obchodu v oblasti kultury
------------------------------------------------------------------
Ministerstvo obrany       zabezpečování  obrany České
                 republiky, civilní ochrany
------------------------------------------------------------------
Ministerstvo práce        pracovněprávních  vztahů,
a sociálních věcí        bezpečnosti  práce,
                 zaměstnanosti a rekvalifikace,
                 důchodového  zabezpečení,
                 sociální péče, péče o rodinu
                 a děti, péče o občany, kteří
                 potřebují zvláštní pomoc
------------------------------------------------------------------
Ministerstvo pro místní rozvoj  domovního a  bytového fondu,
                 územního plánování a stavebního
                 řádu,  investiční  politiky,
                 cestovního ruchu, pohřebnictví
------------------------------------------------------------------
Ministerstvo průmyslu a obchodu využívání nerostného bohatství,
                 energetiky,    teplárenství,
                 plynárenství,  těžby,  úpravy
                 a zušlechťování ropy a zemního
                 plynu, tuhých    paliv,
                 radioaktivních  surovin,  rud
                 a nerud,  hutnictví,
                 strojírenství,  elektrotechniky
                 a elektroniky,  průmyslu
                 chemického a zpracování ropy,
                 gumárenského a plastikářského,
                 skla  a  keramiky, textilního
                 a oděvního,  kožedělného
                 a polygrafického,  papíru
                 a celulózy a dřevozpracujícího
                 a pro výrobu stavebních hmot,
                 stavební výrobu, zdravotnickou
                 výrobu, sběrné suroviny a kovový
                 odpad,   vnitřního  obchodu,
                 zahraničního obchodu, technické
                 normalizace,  metrologie
                 a státního  zkušebnictví,
                 průmyslového  výzkumu, rozvoje
                 techniky  a  technologií,
                 puncovnictví a zkoušení drahých
                 kovů
------------------------------------------------------------------
Ministerstvo spravedlnosti    soudů a státních zastupitelství,
                 vězeňství, probace a mediace
------------------------------------------------------------------
Ministerstvo školství, mládeže  činnosti škol a školských zařízení
a tělovýchovy          zařazených   ve   školském
                 rejstříku, vysokých škol, vědy,
                 výzkumu a vývoje, státní péče
                 o děti,   mládež,   tělesnou
                 výchovu,   sport,  turistiku
                 a sportovní reprezentaci státu
------------------------------------------------------------------
Ministerstvo vnitra       veřejného  pořádku,  vnitřního
                 pořádku a bezpečnosti, včetně
                 dohledu    na   bezpečnost
                 a plynulost silničního provozu,
                 evidence obyvatel, archivnictví
                 a spisové   služby,   zbraní
                 a střeliva,  požární  ochrany,
                 pobytu  cizinců  a uprchlíků,
                 krizového  řízení,  civilního
                 nouzového  plánování,  ochrany
                 obyvatelstva  a  integrovaného
                 záchranného systému, správního
                 řízení,  správního  trestání,
                 Policie   České   republiky,
                 územních orgánů státní správy
------------------------------------------------------------------
Ministerstvo zahraničních věcí  zahraniční  politiky
                 a diplomatických služeb
------------------------------------------------------------------
Ministerstvo zdravotnictví    zdravotní služby, ochrany veřejného
                 zdraví,  zdravotnické
                 vědeckovýzkumné  činnosti,
                 vyhledávání, ochrany a využívání
                 přírodních  léčivých  zdrojů,
                 přírodních   léčebných  lázní
                 a zdrojů přírodních minerálních
                 vod,  léčiv   a  prostředků
                 zdravotnické   techniky   pro
                 prevenci, diagnostiku a léčení
                 lidí,  zdravotního  pojištění
                 a zdravotnického   informačního
                 systému
------------------------------------------------------------------
Ministerstvo zemědělství     zemědělství (s výjimkou ochrany
                 zemědělského  půdního  fondu),
                 vodního hospodářství (s výjimkou
                 ochrany přirozené akumulace vod),
                 ochrany vodních zdrojů a ochrany
                 jakosti povrchových a podzemních
                 vod,  potravinářského průmyslu,
                 lesů,  myslivosti  a rybářství
                 (s  výjimkou  území  národních
                 parků), komoditních burz, které
                 organizují  obchody  se zbožím
                 pocházejícím   ze  zemědělské
                 a lesní výroby, včetně výrobků
                 vzniklých  jeho  zpracováním,
                 veterinární  správy,  kontroly
                 a zkušebnictví   pro  oblasti
                 zemědělství,  plemenářství,
                 veterinární péče,
                 rostlinolékařské      péče,  péče
                 o potraviny, péče  o  ochranu
                 zvířat proti týrání a pro ochranu
                 práv k  novým odrůdám rostlin
                 a plemenům zvířat
------------------------------------------------------------------
Ministerstvo životního      životního prostředí,   ochrany
prostředí            přirozené akumulace vod, ochrany
                 vodních zdrojů a ochrany jakosti
                 povrchových a  podzemních vod,
                 ochrany ovzduší, ochrany přírody
                 a krajiny, provozování
                 zoologických  zahrad,  ochrany
                 zemědělského  půdního  fondu,
                 výkonu státní geologické služby,
                 ochrany  horninového prostředí,
                 včetně ochrany nerostných zdrojů
                 a podzemních  vod, geologických
                 prací a ekologického dohledu nad
                 těžbou, odpadovým hospodářstvím,
                 myslivosti, rybářství a lesního
                 hospodářství v národních parcích,
                 zabezpečení jednotného
                 informačního systému o životním
                 prostředí,   včetně  plošného
                 monitoringu, hydrometeorologie
------------------------------------------------------------------