přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 179/2006
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) § 25

§ 25
(1) Postup upravený v § 4 až 8, 17 až 19 a 23 není postupem, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá17).
(2) Na rozhodování podle § 20 se nevztahuje správní řád.
(3) Připadne-li poslední den lhůty uvedené v § 14, § 17 odst. 5 až 8, § 18 odst. 11 a 12 a § 20 odst. 1 až 3 na den pracovního klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
(4) Na doručování písemností podle § 17 až 20 se vztahují příslušná ustanovení správního řádu18) obdobně.
(5) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti autorizace fyzických a právnických osob, náležitosti pozvánky ke zkoušce, formu zkoušky, výši úhrady za provedení zkoušky, postup právnických osob vykonávajících činnost školy při vykazování nákladů uvedených v § 23 písm. e) a f), náležitosti a formu tiskopisu osvědčení, podrobnosti postupu při uchovávání stejnopisů vydaných osvědčení a záznamů o průběhu a výsledku zkoušky, a ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí podrobnosti obsahu, struktury a způsobu vedení Národní soustavy kvalifikací, včetně podmínek a lhůt pro zařazování údajů týkajících se jednotlivých kvalifikací do Národní soustavy kvalifikací.
17) § 9 zákona č. 500/2004 Sb.
§ 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.
18) Zákon č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb.