přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 179/2006
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) § 24

§ 24
Rada
(1) Rada je poradním orgánem ministerstva pro oblast kvalifikací.
(2) Rada má 18 členů. Předsedu, místopředsedu a ostatní členy Rady jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
(3) Členové Rady jsou ministrem školství, mládeže a tělovýchovy jmenováni s přihlédnutím k jejich odborné způsobilosti
a) z osob navrhovaných
1. ústředními správními úřady a jinými organizačními složkami České republiky,
2. profesními komorami, zájmovými a profesními sdruženími, organizacemi zaměstnavatelů, odborovými organizacemi, odbornými společnostmi, sdruženími právnických osob vykonávajících činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a vysokými školami,
b) z odborníků v oblasti vzdělávání, kvalifikací, pracovněprávních vztahů nebo financování dalšího vzdělávání.
(4) Členové Rady jsou jmenováni na dobu 3 let. Při prvním jmenování členů Rady určí ministr školství, mládeže a tělovýchovy jednu třetinu členů, jejichž funkční období skončí po 1 roce, a jednu třetinu členů, jejichž funkční období skončí po 2 letech. Členové Rady mohou být jmenováni opakovaně.
(5) Rada plní úkoly podle tohoto zákona, zejména
a) projednává záležitosti týkající se přípravy Národní soustavy kvalifikací a jejího uplatnění v praxi,
b) posuzuje další záležitosti týkající se kvalifikací nebo dalšího vzdělávání, které jí předloží ministerstvo, a vydává k nim stanovisko.
(6) Rada může pro odbornou přípravu svých jednání zřizovat pracovní skupiny.
(7) Způsob jednání Rady a jejích pracovních skupin a složení pracovních skupin upraví jednací řád Rady, který schvaluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
(8) Činnost Rady je materiálně a finančně zabezpečována ministerstvem.
(9) Činnost členů Rady a jejích pracovních skupin je jiným úkonem v obecném zájmu15). Těmto osobám přísluší pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu a náhrada cestovních a stravovacích výdajů ve výši a v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem16) pro zaměstnance v pracovním poměru; mohou jim být poskytovány odměny ve výši stanovené ministerstvem a přísluší jim úhrada dalších prokazatelných ministerstvem určených nákladů spojených s výkonem funkce člena Rady nebo její pracovní skupiny.
15) § 124 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.