přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 179/2006
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) § 16

§ 16
Zánik a odnětí autorizace
(1) Autorizace zaniká,
a) jedná-li se o fyzickou nebo podnikající fyzickou osobu,
1. smrtí autorizované osoby,
2. prohlášením autorizované osoby za mrtvou,
3. uplynutím doby, na kterou byla autorizace udělena,
4. odnětím autorizace,
b) jedná-li se o právnickou osobu,
1. zrušením nebo zánikem autorizované osoby,
2. uplynutím doby, na kterou byla autorizace udělena,
3. odnětím autorizace.
(2) Autorizující orgán rozhodne o odnětí autorizace z těchto důvodů:
a) údaje, na jejichž základě byla autorizace udělena, byly nepravdivé,
b) autorizovaná osoba přestala splňovat některou z podmínek požadovaných k udělení autorizace,
c) autorizovaná osoba pozbyla postavení umožňující užití § 11 odst. 3 a nedoložila bezodkladně splnění podmínek uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a d) až f),
d) autorizovaná osoba závažným způsobem nebo opakovaně porušila právní předpisy související s výkonem její činnosti,
e) autorizovaná právnická osoba nemá po dobu delší než 2 měsíce žádného autorizovaného zástupce, nebo
f) autorizovaná osoba o odnětí autorizace požádala.
(3) Za závažné porušení právních předpisů podle odstavce 2 písm. d) se považuje
a) porušení povinnosti informovat autorizující orgán o změnách podle § 14,
b) porušení povinnosti informovat autorizující orgán o místě a termínu konání zkoušky podle § 17 odst. 5, 8 a 10,
c) porušení povinnosti hodnotit dosažení odborné způsobilosti v souladu s příslušným hodnotícím standardem,
d) nedostaví-li se autorizovaná osoba nebo její autorizovaný zástupce nejméně dvakrát bez závažného důvodu ke zkoušce.
(4) V případě, že je autorizace autorizované osobě odejmuta z důvodu uvedeného v odstavci 2 písm. d), v následujících 5 letech ode dne právní moci rozhodnutí o odnětí autorizace jí není možno pro danou profesní kvalifikaci autorizaci udělit.
(5) Údaje o zániku nebo odnětí autorizace předávají autorizující orgány organizaci ministerstva k uvedení v Národní soustavě kvalifikací bezodkladně po právní moci rozhodnutí o odnětí autorizace nebo poté, co se dozvěděly o jiném důvodu zániku autorizace.