přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 179/2006
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) § 15

§ 15
Evidence autorizovaných osob
Autorizující orgány poskytují organizaci ministerstva k uvedení v Národní soustavě kvalifikací o osobách, kterým udělily autorizaci nebo u nichž došlo v době platnosti autorizace ke změně údajů uvedených v písmenech a) až f), k prvnímu dni následujícího měsíce tyto údaje:
a) název autorizujícího orgánu, který autorizaci udělil,
b) je-li autorizovanou osobou fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, místo trvalého pobytu autorizované osoby, případně jména, příjmení a data narození autorizovaných zástupců fyzické podnikající osoby, anebo, je-li autorizovanou osobou právnická osoba, obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu autorizované osoby, její identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob7a) a jména, příjmení a data narození autorizovaných zástupců,
c) kontaktní adresu autorizované osoby, popřípadě i její e-mailovou adresu nebo číslo telefonního spojení,
d) číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, kterým byla autorizace udělena, popřípadě prodloužena,
e) název profesní kvalifikace, pro kterou byla autorizace udělena,
f) dobu platnosti autorizace.
7a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.