přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 5/2009
Vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu § 6

§ 6
Náležitosti řádu ochrany zvířat při chovu
(1) Řád ochrany zvířat při chovu obsahuje
a) název, který musí obsahovat slova „Řád ochrany zvířat při chovu“ a dále z něj musí být zřejmé, kterého druhu zvířat se řád ochrany zvířat při chovu týká a který chovatel chov zvířat provádí,
b) u sdružení právnických nebo fyzických osob, které se zabývá chovem zvířat, nebo u podnikatele, který se v rámci podnikatelské činnosti zabývá chovem zvířat, jméno, popřípadě jména, příjmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a místo podnikání, jde-li o podnikající fyzickou osobu; název nebo obchodní firmu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresu sídla, jde-li o právnickou osobu,
c) účel a cíle řádu ochrany zvířat při chovu ve vztahu k ochraně zvířat a zajištění jejich pohody,
d) druh a předpokládaný počet chovaných zvířat,
e) základní biologickou charakteristiku, známé fyziologické a etologické nároky daného druhu zvířat, podmínky pro chovná zvířata, zejména zajištění péče o samice v říji, o samice březí a o samice a mláďata po narození,
f) popis objektů, zařízení a vybavení pro chov daného druhu zvířat a péče o ně, popřípadě charakteristiku nebo popis chovatelských technologií zajišťujících uvedené podmínky, u zvířat v zájmových chovech doporučené systémy a základní vybavení pro péči o zvířata a jejich pohodu,
g) stanovené zákroky spojené s ochranou daného druhu zvířat, zajištění jejich zdraví a pohody, zásady sledování dědičnosti zdraví a sledovaných genetických znaků,
h) povolené způsoby usmrcení zvířete nebo zákrok k regulaci populace, je-li to nezbytné,
i) podmínky pro ochranu daného druhu zvířat a jejich pohody při přepravě, popis způsobu a stanovených zařízení pro přepravu s vymezením prostor pro daný druh zvířat, pokud nejsou stanoveny zákonem nebo jiným právním předpisem1),
j) platnost řádu ochrany zvířat při chovu,
k) podpis žadatele,
l) datum schválení, podpis zaměstnance Ministerstva zemědělství a otisk úředního razítka Ministerstva zemědělství.
(2) Řád ochrany zvířat při chovu se zpravidla v průběhu pětiletého období reviduje a upravuje podle aktuálních vědeckých poznatků, praktických zkušeností nebo doporučení mezinárodních chovatelských organizací a mezinárodních organizací na ochranu zvířat.
1) Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97.
Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě.