přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 5/2009
Vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu § 4

§ 4
Obsah poučení osob, které se aktivně zúčastňují veřejného vystoupení zvířat, o ochraně zvířat při veřejném vystoupení
Pořadatel poučí osoby, které se aktivně zúčastňují veřejného vystoupení zvířat, o
a) klidném a rozhodném zacházení se zvířaty, aby zvířata měla zabezpečenou pohodu, nebyla drážděna nebo týrána a bylo minimalizováno riziko jejich poranění,
b) zákazu přístupu nepovolaných osob, které nebyly pověřeny manipulací se zvířaty, do prostor, kde je pečováno o zvířata nebo kde je vyhrazen prostor pro veřejné vystoupení,
c) nutnosti přistupovat k nemocnému nebo poraněnému zvířeti vždy se zvýšenou opatrností a věnovat mu zvláštní péči, nutnosti věnovat zvláštní pozornost přístupu ke zvířatům, která se projevují jako nebezpečná, a nutnosti zajištění přítomnosti dalších osob při zacházení s nimi,
d) nutnosti zajistit při provádění úkonů odborně způsobilou osobou2), např. veterinárních zákroků, na místě, kde se zákrok provádí, potřebný počet dalších poučených osob k poskytnutí případné součinnosti, pokud se nejedná o naléhavý zákrok sloužící bezprostředně k záchraně života a zdraví zvířete,
e) použití vhodných prostředků k fixaci zvířete při manipulaci s neklidnými zvířaty nebo o podání zklidňujícího preparátu veterinárním lékařem,
f) zvýšené pozornosti ke zvířatům a jejich ochraně před utrpením v situacích doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty, o nutnosti zohlednit skutečnost, že zvířata obvykle přicházejí do dosud nepoznaného prostředí, z různých skupin, nejsou na sebe navyklá, nebo mohou projevit obranné reakce,
g) opatřeních v případě vzniku mimořádných situací, zejména v případě úniku zvířete mimo vyhrazené prostory nebo požáru, a povinnostech sloužících k předcházení těmto situacím.
2) § 59 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 48/2006 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb.