přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 53/2009
Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření § 10

§ 10
Vrácení dotace a vyřazení z titulu zlepšování druhové skladby
(1) Zjistí-li Fond, že u zvolené porostní skupiny byla v průběhu příslušného dvacetiletého období porušena podmínka podle § 5 písm. c) a pokud se na tuto zvolenou porostní skupinu nevztahuje § 9 odst. 1, vyřadí Fond zvolenou porostní skupinu z titulu zlepšování druhové skladby a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.
(2) Pokud Fond provedl změnu zařazení podle § 8 odst. 1, žadateli poskytuje dotaci podle § 9 odst. 1 a žadatel poté sníží podíl melioračních a zpevňujících dřevin, ze kterého vyplývá snížení třídy, vyřadí Fond porostní skupinu z titulu zlepšování druhové skladby a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé zvolené porostní skupiny.
(3) Zjistí-li Fond, že u zvolené porostní skupiny byla v průběhu příslušného dvacetiletého období porušena podmínka podle § 5 písm. d) nebo g), vyřadí Fond zvolenou porostní skupinu z titulu zlepšování druhové skladby a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.
(4) Fond neuloží vrácení dotace, nesplní-li žadatel závazek podle § 3 odst. 3 písm. a) v důsledku
a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi12),
b) provedení pozemkové úpravy13),
c) zřízení stavby ve veřejném zájmu15), nebo
d) obnovy katastrálního operátu16), nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových úprav.
12) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
13) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
16) § 40 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.