přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 53/2009
Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření § 9

§ 9
Snížení nebo neposkytnutí dotace
(1) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 5 písm. c), a to tak, že snížil podíl melioračních a zpevňujících dřevin ve zvolené porostní skupině nejvýše o jednu třídu uvedenou v tabulce tříd navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin v příloze č. 2 k tomuto nařízení, sníží dotaci o 50 % a od roku porušení Fond nadále poskytne dotaci ve výši 50 % dotace příslušné pro nově zjištěnou třídu, do které zvolená porostní skupina náleží podle § 6 odst. 1, a to na plochu celé zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.
(2) Pokud Fond provedl změnu zařazení podle § 8 odst. 1, žadateli poskytuje dotaci podle odstavce 1 a žadatel poté zvýší podíl melioračních a zpevňujících dřevin, ze kterého vyplývá zvýšení třídy, poskytne Fond od roku této změny nadále dotaci ve výši 50 % dotace příslušné pro třídu, do které zvolená porostní skupina náleží podle § 6 odst. 1.
(3) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku zajištění viditelného označení hranic porostní skupiny uvedenou v § 5 písm. e) nebo v § 7 odst. 9, sníží dotaci za příslušný kalendářní rok, vypočtenou podle § 6, o 3 %.
(4) Zjistí-li Fond, že žadatel nepodal žádost o změnu zařazení podle skutečností uvedených v § 8 odst. 1, nebude žadateli na zvolenou porostní skupinu, na které porušil podmínku, poskytnuta dotace na příslušný kalendářní rok.
(5) Zjistí-li Fond, že žadatel ve formuláři jednotné žádosti podle § 4 odst. 4 neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisy Evropské unie10a) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou ve formuláři jednotné žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti a ve formuláři jednotné žádosti nevykázané je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 1 %10a),
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 2 %10a),
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 3 %10a).
(6) Jestliže Fond zjistí porušení podmínky titulu zlepšování druhové skladby, které má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu 19 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém došlo k porušení podmínky; v případě zjištění porušení podmínky titulu zlepšování druhové skladby po uplynutí příslušného dvacetiletého období se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 20 kalendářních let.
10a) Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, v platném znění.