přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 53/2009
Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření § 8

§ 8
Změny ve zvolené porostní skupině
(1) V případě snížení podílu melioračních a zpevňujících dřevin, ze kterého vyplývá změna třídy zvolené porostní skupiny, podá žadatel Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok žádost o změnu zařazení, ve které uvede nový podíl melioračních a zpevňujících dřevin potvrzený odborným lesním hospodářem a novou třídu navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zlepšování druhové skladby s přihlédnutím k ohlášené změně třídy.
(2) V případě zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin, ze kterého vyplývá změna třídy zvolené porostní skupiny, podá žadatel Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok žádost o změnu zařazení, ve které uvede nový podíl melioračních a zpevňujících dřevin potvrzený odborným lesním hospodářem a novou třídu navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin; dále je povinen dodržet podíl melioračních a zpevňujících dřevin alespoň pro tuto třídu do konce dvacetiletého závazku; Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zlepšování druhové skladby s přihlédnutím k ohlášené změně třídy.
(3) V případě změny identifikace zvolené porostní skupiny podá žadatel Fondu nejpozději v dalším roce po prvním roce platnosti nového plánu nebo osnovy, současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok, žádost o změnu zařazení, ve které uvede původní identifikaci a identifikaci z nového plánu nebo osnovy, které žadatel předal v digitální podobě do datového skladu; Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zlepšování druhové skladby s přihlédnutím k ohlášené změně identifikace.
(4) Jestliže na základě změny plánu nebo osnovy dojde ke sloučení zvolených porostních skupin se shodným rokem vzniku závazku a shodnou třídou navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin nebo k rozdělení zvolené porostní skupiny, Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zlepšování druhové skladby a poskytne dotaci na plochu nově vzniklé porostní skupiny, popřípadě součet ploch nově vzniklých porostních skupin, s identifikací z nového plánu nebo osnovy v souladu s odstavci 3 a 5 a § 7 odst. 2 až 10. Zjistí-li Fond, že nebyly sloučeny zvolené porostní skupiny se shodným rokem vzniku závazku nebo shodnou třídou navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin, vyřadí Fond takto nově vzniklou zvolenou porostní skupinu z titulu zlepšování druhové skladby a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.
(5) Jestliže dojde ke sloučení zvolených porostních skupin nebo k rozdělení zvolené porostní skupiny podle odstavce 4, posuzují se plošné a prostorové tolerance podle § 7 odst. 4 až 6 při územní změně jako celek. Územní změna se vždy posuzuje oproti plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení.
(6) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení podle § 7 odst. 8 nejpozději v roce následujícím po roce obdržení výsledků kontroly v případě, že byl na porostní skupině kontrolou na místě zjištěn nesoulad hranice porostní skupiny se zařazením podle § 3 odst. 4, a tento nesoulad
a) tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 metry, nebo
b) prostorový rozdíl plochy zvolené porostní skupiny a plochy porostní skupiny zjištěné kontrolou na místě je větší než 100 m
2
pro každý dílčí rozdíl plochy.
(7) Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z titulu zlepšování druhové skladby a vrácení dotace na plochu zvolené porostní skupiny, jestliže žadatel nepodá žádost o změnu zařazení z důvodu uvedeného v odstavci 6 nebo takový nesoulad nezohlední v každé další žádosti o změnu zařazení, a to po dobu platnosti plánu nebo osnovy.
(8) Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nepodal žádost o změnu zařazení podle odstavce 3, Fond v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy ke změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží. Případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.
(9) Žadatel v žádosti o změnu zařazení podle odstavce 6 zároveň zohlední snížení plochy porostní skupiny, ke kterému došlo po provedení kontroly na místě.
(10) Pokud je žadatel povinen podat žádost o změnu zařazení podle odstavců 3 a 6, podá žadatel žádost o změnu zařazení pouze podle odstavce 3.