přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 53/2009
Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření § 2

§ 2
Podmínky zařazení do titulu zlepšování druhové skladby
(1) Do titulu zlepšování druhové skladby může být podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího podporu rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova2) zařazen žadatel, který hospodaří na lesním pozemku3) subjektů stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie4).
(2) Do titulu zlepšování druhové skladby nelze zařadit porostní skupinu5), která se nachází v katastrálních územích hlavního města Prahy6).
(3) Do titulu zlepšování druhové skladby lze zařadit celou porostní skupinu, která má etáž5), popřípadě etáže, splňující tyto podmínky:
a) věk je v roce podání žádosti o zařazení do titulu zlepšování druhové skladby (dále jen „žádost o zařazení“) v rozpětí od 6 do 30 let včetně,
b) u víceetážových porostních skupin je průměrná hodnota zakmenění etáže, popřípadě součet hodnot zakmenění etáží minimálně hodnota sedm5) na celé ploše porostní skupiny; zakmenění se pro potřeby tohoto nařízení stanoví podle počtu jedinců na ploše,
c) podíl melioračních a zpevňujících dřevin, jejichž seznam je pro účely tohoto nařízení stanoven pro jednotlivé cílové hospodářské soubory v příloze č. 1 k tomuto nařízení, převyšuje nejméně o 5 % hodnotu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin stanoveného vyhláškou upravující zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a vymezení hospodářských souborů7) a podle navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin v etáži, popřípadě v etážích, porostní skupina spadá do jedné ze tříd uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení; podíl melioračních a zpevňujících dřevin se pro potřeby tohoto nařízení stanoví podle počtu jedinců na ploše,
(dále jen „zvolená porostní skupina“).
(4) Je-li minimální stanovený podíl melioračních a zpevňujících dřevin podle vyhlášky upravující zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a vymezení hospodářských souborů7) určen rozmezím podílu melioračních a zpevňujících dřevin, pro účely tohoto nařízení se za minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin považuje horní hranice tohoto rozmezí.
(5) V případě víceetážové zvolené porostní skupiny se celkový podíl melioračních a zpevňujících dřevin vypočte jako součet jednotlivých součinů parciálních ploch etáží, které splňují podmínku podle § 2 odst. 3 písm. a) a b), s dílčími podíly melioračních a zpevňujících dřevin pro danou etáž vydělený celkovou plochou zvolené porostní skupiny.
(6) Žadatel musí mít platný lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářskou osnovu5) (dále jen „plán nebo osnova“) pro zvolenou porostní skupinu, kterou hodlá zařadit do titulu zlepšování druhové skladby, uložené v digitální formě v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (dále jen „datový sklad“).
(7) Žadatel v terénu viditelně označí hranice zvolené porostní skupiny, které nejsou jednoznačně identifikovatelné.
2) Čl. 47 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.
3) § 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
4) Čl. 42 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.
5) Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.
6) Příloha k zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
7) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.