přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 79/2007
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření § 15

§ 15
Neposkytnutí dotace
Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření se neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele
a) porušení podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. d), přičemž za porušení této podmínky se považuje nepředložení evidence hnojení9) v průběhu kontroly na místě35) nebo předložení takové evidence, ze které není možné zjistit plnění podmínky uvedené v § 8 odst. 5 písm. c), § 8 odst. 7 písm. j), § 8 odst. 7 písm. k), § 9 odst. 7 písm. a), § 9 odst. 8 písm. a), § 9 odst. 10 písm. a), § 9 odst. 15 písm. a), § 9 odst. 15 písm. b), § 9 odst. 16 písm. b), nebo § 9 odst. 17 písm. c),
b) porušení podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. f) bodu 2, popřípadě v § 9 odst. 7 písm. e), § 9 odst. 8 písm. c), § 9 odst. 10 písm. c), § 9 odst. 12 písm. b), § 9 odst. 13 písm. b), § 9 odst. 14 písm. b), § 9 odst. 15 písm. d), § 9 odst. 16 písm. c), § 9 odst. 17 písm. d), jde-li o porušení v rozsahu nad 25 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy,
c) při uplatnění titulu ekologické zemědělství
1. porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství4), které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství4) ve výši nad 70 000 Kč do 1 000 000 Kč včetně, nejde-li o uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství5),
2. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat činila v kontrolním období méně než 0,16 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy; neposkytnutí dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,
3. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat činila v kontrolním období více než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy; neposkytnutí dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,
4. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,
5. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,
d) při uplatnění titulu integrovaná produkce
1. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. a) nebo v § 8 odst. 5 písm. a), b), c),
2. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 7 písm. c), d), j), k) nebo n),
3. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 7 písm. i); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích rozborů v průběhu kontroly na místě35),
4. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. g) nebo v § 8 odst. 5 písm. g); dotace se neposkytne na příslušný půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém bylo porušení zjištěno; výměra půdního bloku, popřípadě jeho dílu, na který Fond neposkytne dotaci podle tohoto odstavce, se do zjištěné výměry podle předpisů Evropských společenství nezahrne,
5. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 5 písm. e), jde-li o zjištění více než 8 aplikací uvedených v § 8 odst. 5 písm. e) bodě 1 nebo 2,
6. ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 4 písm. f) nebo ve vzorku odebraném Fondem, dosažení nebo překročení mezní hodnoty chemické látky obsažené v ovoci uvedené v části D přílohy č. 10 a zároveň nepřekročí hodnotu některých z chemických látek uvedených v části F přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo
7. ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 7 písm. h) nebo ve vzorku odebraném Fondem, dosažení nebo překročení mezní hodnoty některé z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části E přílohy č. 10 a zároveň nepřekročí hodnotu některých z chemických látek uvedených v části G přílohy č. 10 k tomuto nařízení,
e) při uplatnění podopatření ošetřování travních porostů
1. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat činila v kontrolním období méně než 0,16 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy,
2. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat činila v kontrolním období více než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy,
3. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy k tomuto datu,
4. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy k tomuto datu,
5. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. d),
f) při uplatnění titulu louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 7 písm. b),
g) při uplatnění titulu mezofilní a vlhkomilné louky
1. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 8 písm. b) nebo d) nebo v § 9 odst. 9 písm. a) nebo b),
2. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 8 písm. c), jde-li o porušení v rozsahu nad 25 % celkové výměry těchto luk evidovaných v evidenci půdy,
h) při uplatnění titulu horské a suchomilné louky
1. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 10 písm. b) nebo d) nebo v § 9 odst. 11 písm. a) nebo b),
2. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 10 písm. c), jde-li o porušení v rozsahu nad 25 % celkové výměry těchto luk evidovaných v evidenci půdy,
i) při uplatnění titulu trvale podmáčené a rašelinné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 12 písm. a) nebo b),
j) při uplatnění titulu ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště bahňáků porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 13 písm. a) nebo b),
k) při uplatnění titulu ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště chřástala polního porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 14 písm. a) nebo b),
l) při uplatnění titulu pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 15 písm. c),
m) při uplatnění titulu druhově bohaté pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 16 písm. a),
n) při uplatnění titulu suché stepní trávníky a vřesoviště porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 17 písm. a), b) nebo d),
o) při uplatnění titulu zatravňování orné půdy porušení podmínky uvedené v § 10 odst. 6 písm. c) nebo v § 10 odst. 7 písm. b) nebo porušení podmínky uvedené v § 10 odst. 6 písm. b), byla-li již udělena sankce za porušení této podmínky v souladu s § 14 odst. 3 písm. l),
p) při uplatnění titulu pěstování meziplodin porušení podmínek uvedených v § 11 odst. 3 písm. b), c) nebo v § 11 odst. 5,
q) při uplatnění titulu biopásy porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. a), c) nebo d),
r) porušení podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. e), přičemž za porušení této podmínky se považuje nepředložení záznamů (evidence) o používání přípravků na ochranu rostlin10) v průběhu kontroly na místě35) nebo předložení takových záznamů, ze kterých není možné zjistit plnění podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. a), § 8 odst. 5 písm. a), § 8 odst. 5 písm. b), § 8 odst. 5 písm. e) nebo § 8 odst. 7 písm. d).
4) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.
5) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).
8) § 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.
9) § 9 zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.
Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.
10) Čl. 67 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
35) Čl. 25 až 40 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.