přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 79/2007
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření § 14

§ 14
Snížení dotace
(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření, vypočtená podle § 13, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a) titulu ekologické zemědělství porušení
1. podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství4), které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství4) ve výši do 20 000 Kč včetně, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství4),
2. podmínky uvedené v § 7 odst. 11 písm. b) nebo c), snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou sad zařazené v tomto titulu,
b) titulu integrovaná produkce porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. b) nebo v § 8 odst. 5 písm. d),
c) titulu mezofilní a vlhkomilné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 8 písm. g),
d) titulu horské a suchomilné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 10 písm. g),
e) titulu trvale podmáčené a rašelinné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 12 písm. e),
f) titulu pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 15 písm. e), g) titulu druhově bohaté pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 16 písm. d),
h) titulu suché stepní trávníky a vřesoviště porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 17 písm. e) nebo i),
i) titulu biopásy porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. f).
(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření, vypočtená podle § 13, se sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele
a) porušení podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. f) bodu 2, popřípadě v § 9 odst. 7 písm. e), § 9 odst. 8 písm. c), § 9 odst. 10 písm. c), § 9 odst. 12 písm. b), § 9 odst. 13 písm. b), § 9 odst. 14 písm. b), § 9 odst. 15 písm. d), § 9 odst. 16 písm. c), § 9 odst. 17 písm. d), jde-li o porušení v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy,
b) při uplatnění titulu ekologické zemědělství
1. porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství4), které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství4) ve výši nad 20 000 Kč do 50 000 Kč včetně, nejde-li o uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství4),
2. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,
3. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,
4. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 10 písm. a) nebo b); snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě díly s kulturou sad zařazené v tomto titulu,
c) při uplatnění titulu integrovaná produkce
1. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. c); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích sledování v průběhu kontroly na místě35),
2. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 7 písm. e); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích sledování v průběhu kontroly na místě35),
d) při uplatnění podopatření ošetřování travních porostů
1. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy,
2. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy,
e) při uplatnění titulu mezofilní a vlhkomilné louky
porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 8 písm. e),
f) při uplatnění titulu horské a suchomilné louky
porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 10 písm. e),
g) při uplatnění titulu pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 15 písm. g),
h) při uplatnění titulu druhově bohaté pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 16 písm. f),
i) při uplatnění titulu biopásy porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. b) nebo e).
(3) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření, vypočtená podle § 13, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele
a) při uplatnění titulu ekologické zemědělství
1. porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství4), které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství4) ve výši nad 50 000 Kč do 70 000 Kč včetně, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství4),
2. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,
3. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,
b) při uplatnění titulu integrovaná produkce
1. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. d); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích sledování v průběhu kontroly na místě35),
2. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 5 písm. f),
3. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 7 písm. f); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích sledování v průběhu kontroly na místě35),
4. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 7 písm. l) nebo m),
5. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 5 písm. e), jde-li o zjištění 7 aplikací uvedených v § 8 odst. 5 písm. e) bodě 1 nebo 2,
6. ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 4 písm. f) nebo ve vzorku odebraném Fondem, překročení mezní hodnoty chemické látky obsažené v ovoci uvedené v části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty některých z chemických látek obsažených v ovoci uvedených v části D přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo
7. ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 7 písm. h) nebo ve vzorku odebraném Fondem, překročení mezní hodnoty některé z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části C přílohy č. 10 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedených v části E přílohy č. 10 k tomuto nařízení,
c) při uplatnění titulu louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 7 písm. c) nebo d),
d) při uplatnění titulu mezofilní a vlhkomilné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 8 písm. f),
e) při uplatnění titulu horské a suchomilné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 10 písm. f),
f) při uplatnění titulu trvale podmáčené a rašelinné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 12 písm. c) nebo d),
g) při uplatnění titulu ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště bahňáků porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 13 písm. c), d) nebo e),
h) při uplatnění titulu ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště chřástala polního porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 14 písm. c), d) nebo e),
i) při uplatnění titulu pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 15 písm. f) nebo h),
j) při uplatnění titulu druhově bohaté pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 16 písm. e) nebo g),
k) při uplatnění titulu suché stepní trávníky a vřesoviště porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 17 písm. f), g) nebo h),
l) při uplatnění titulu zatravňování orné půdy porušení podmínky uvedené v § 10 odst. 6 písm. b) nebo v § 10 odst. 7 písm. a),
m) při uplatnění titulu pěstování meziplodin porušení podmínek uvedených v § 11 odst. 3 písm. a),
n) při uplatnění podopatření ošetřování travních porostů
1. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy k tomuto datu,
2. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy k tomuto datu.
(4) Zjistí-li Fond, že žadatel v žádosti o poskytnutí dotace podle § 4 odst. 1 neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisy Evropských společenství36a) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti o poskytnutí dotace a v žádosti o poskytnutí dotace nevykázané je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti o poskytnutí dotace, sníží platbu o 1 %36a),
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti o poskytnutí dotace, sníží platbu o 2 %36a),
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %36a).
(5) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření vypočtená podle § 13 se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele
a) při uplatnění titulu ekologické zemědělství
1. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,
2. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,
3. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 11 písm. a); snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě díly s kulturou sad zařazené v tomto titulu,
b) při uplatnění titulu integrovaná produkce porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 5 písm. e), jde-li o zjištění 8 aplikací uvedených v § 8 odst. 5 písm. e) bodu 1 nebo 2,
c) při uplatnění podopatření ošetřování travních porostů
1. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy k tomuto datu,
2. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy k tomuto datu.
(6) Zjistí-li Fond porušení podmínek uvedených v § 4 odst. 2 písm. c) bodu 2 nebo 3,
a) vypočte rozsah porušení za každou oblast podmínek podle § 4 odst. 2 písm. c) bodu 2 nebo 3 jako procentuální podíl dosažených bodů za všechny podmínky dané oblasti podle části B oddílu I nebo II přílohy č. 3 z celkového možného počtu bodů za danou oblast minimálních podmínek,
b) vyhodnotí míru porušení podle části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
c) sníží v daném roce platbu v agroenvironmentálních opatřeních
1. o 1% za každou oblast, pokud je míra porušení v dané oblasti vyhodnocena jako malé porušení podle části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
2. o 3% za každou oblast, pokud je míra porušení v dané oblasti vyhodnocena jako střední porušení podle části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení, nebo
3. o 5% za každou oblast, pokud je míra porušení v dané oblasti vyhodnocena jako velké porušení podle části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Fond při vyhodnocení zpráv o kontrole sčítá míru porušení každé kontrolované podmínky za účelem stanovení celkové míry porušení za každou oblast. Poté sčítá míru porušení za všechny zprávy o kontrole příslušných podmínek. Je-li v rámci podmínky v příslušné oblasti více zpráv o kontrole s porušením stejné podmínky za příslušný kalendářní rok, pro stanovení celkové míry porušení za podmínku zohlední Fond pouze porušení s nejvyšší mírou.
4) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.
5) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
35) Čl. 25 až 40 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.
36a) Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, v platném znění.