přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 79/2007
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření § 12

§ 12
Titul biopásy
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do titulu biopásy uvede
a) seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou orná půda evidovaných v evidenci půdy, na nichž předpokládá založení biopásů v rámci tohoto titulu,
b) výměru biopásů, které požaduje zařadit do tohoto titulu.
(2) Součástí žádosti o zařazení do titulu biopásy musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které požaduje žadatel zařadit do tohoto titulu, včetně zákresu navržených biopásů v mapě půdních bloků, popřípadě jejich dílů.
(3) Zařadit do titulu biopásy lze půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém není
a) tento titul uplatňován,
b) uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. b), c) bodu 1 nebo písm. a) bodu 2, nejedná-li se o zemědělskou kulturu orná půda,
c) uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b), c) bodů 1, 2, 4, 5 nebo 6 nebo písm. e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb.
(4) Žadatel každoročně v průběhu příslušného pětiletého období v rámci titulu biopásy
a) oseje nejpozději do 31. května kalendářního roku příslušné biopásy podle odstavce 1 písm. b) směsí osiva splňující složení podle přílohy č. 16 k tomuto nařízení alespoň v minimálním objemu výsevu na 1 ha uvedeném v příloze č. 16 k tomuto nařízení, nejdéle do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu24),
b) umístí vytvořené biopásy podle písmene a) o šíři 6 až 12 metrů při okrajích půdních bloků, popřípadě jejich dílů nebo uvnitř půdních bloků, popřípadě jejich dílů ve směru orby; vzdálenost mezi jednotlivými biopásy uvnitř půdních bloků, popřípadě jejich dílů musí být minimálně 50 metrů; biopás musí být vzdálen od dálnice nebo silnice I. a II. třídy32) minimálně 50 metrů, a to kteroukoliv svou částí,
c) ponechá vytvořené biopásy podle písmene a) bez zásahu zemědělskou mechanizací a bez ošetření chemickými přípravky na ochranu rostlin do 31. března následujícího kalendářního roku a poté porost biopásů zapraví do půdy, nejpozději však do 31. května kalendářního roku,
d) v případě změny polohy biopásu na příslušném půdním bloku, popřípadě jeho dílu, předloží Fondu společně s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 15. května příslušného kalendářního roku, nový zákres biopásů pro příslušný kalendářní rok,
e) zajistí, aby vytvořené biopásy nebyly používány k přejezdům zemědělské techniky, ani jako souvratě,
f) v případě osetí plochy širší než 12 metrů zajistí označení skutečné hranice biopásu viditelně v terénu.
24) § 4 a 40 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.
32) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.