přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 79/2007
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření § 10

§ 10
Titul zatravňování orné půdy
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do titulu zatravňování orné půdy uvede seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou orná půda evidovaných v evidenci půdy a výměru v rámci těchto půdních bloků, popřípadě jejich dílů, kterou požaduje zařadit do tohoto titulu a na níž hodlá v rámci tohoto titulu provést zatravnění; seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů uvede v rozlišení na
a) půdní bloky, popřípadě jejich díly nacházející se z alespoň 50 % ve zvláště chráněném území5), na nichž žadatel vyseje travní směs osiv podle odstavce 6 písm. a) bodu 1,
b) půdní bloky, popřípadě jejich díly, nacházející se z alespoň 50 % ve zvláště chráněném území5) a zároveň sousedící s útvarem povrchových vod28), na nichž žadatel vyseje travní směs osiv podle odstavce 6 písm. a) bodu 1; za sousedící s útvarem povrchových vod28) se pro účely tohoto nařízení považuje půdní blok, popřípadě jeho díl, jehož jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti do 25 metrů od útvaru povrchových vod28),
c) půdní bloky, popřípadě jejich díly, na nichž žadatel vyseje travní směs osiv podle odstavce 6 písm. a) bodu 2,
d) půdní bloky, popřípadě jejich díly sousedící s útvarem povrchových vod28), na nichž žadatel vyseje travní směs osiv podle odstavce 6 písm. a) bodu 2.
(2) Výměra v rámci půdního bloku, popřípadě jeho dílu, na které hodlá v rámci tohoto titulu žadatel provést zatravnění, musí činit minimálně 0,1 ha.
(3) Jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. b) nebo d), žadatel zatravní přednostně plochu půdního bloku, popřípadě jeho dílu sousedící s útvarem povrchových vod28), a to tak, aby minimální šířka zatravňované plochy půdního bloku, popřípadě jeho dílu sousedící s útvarem povrchových vod28) činila nejméně 15 metrů.
(4) Součástí žádosti o zařazení do titulu zatravňování orné půdy musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů s vyznačením zatravňované plochy, kterou požaduje žadatel zařadit do tohoto titulu, v mapě půdních bloků, popřípadě jejich dílů.
(5) Zařadit do titulu zatravňování orné půdy lze výměru orné půdy v rámci půdního bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou orná půda,
a) který neměl v evidenci půdy evidovanou kulturu travní porost v průběhu části, nebo celého období trvajícího od 20. dubna 2004 do dne podání žádosti o zařazení,
b) který měl v evidenci půdy evidovanou kulturu orná půda ke dni podání žádosti o zařazení,
c) který splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:
1. střední svažitost půdního bloku, popřípadě jeho dílu je vyšší než 10 stupňů,
2. orná půda na alespoň 50 % plochy půdního bloku, popřípadě jeho dílu je mělká nebo písčitá nebo podmáčená nebo velmi těžká,
3. jakákoliv část půdního bloku, popřípadě jeho dílu se nachází v méně příznivé oblasti podle zvláštního právního předpisu29),
4. plocha půdního bloku, popřípadě jeho dílu se nachází z alespoň 50 % v zranitelných oblastech určených podle zvláštního právního předpisu30),
5. půdní blok, popřípadě jeho díl sousedí s útvarem povrchových vod28), jedná-li se o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. b) nebo d),
d) na kterém není tento titul uplatňován,
e) na kterém není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) bodu 2, písm. b) nebo c) bodů 2 a 3, ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit,
f) na kterém není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b) až e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb.
(6) Žadatel v průběhu prvního roku příslušného pětiletého období
a) založí nejpozději do 31. května travní porost pomocí podsevu nebo samostatného výsevu
1. příslušným orgánem ochrany přírody5) schválené regionální travní směsi osiv, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců od data posledního úředního odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách31), jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. a) nebo b), nebo
2. travní směsi osiv, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců od data posledního úředního odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách31), jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. c) nebo d),
je-li travní porost zakládán pomocí podsevu žadatel zajistí, aby nejpozději do 15. července kalendářního roku byla sklizena krycí plodina,
b) oznámí Ministerstvu zemědělství v souladu s § 3g odst. 1 zákona změnu druhu zemědělské kultury u příslušného půdního bloku, popřípadě jeho dílu z kultury orná půda na kulturu travní porost,
c) neprovádí na příslušných půdních blocích, popřípadě jejich dílech pastvu hospodářských zvířat.
(7) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období ošetřuje travní porost založený podle titulu zatravňování orné půdy tak, aby
a) aplikace herbicidů byla využívána pouze v prvních 2 letech příslušného pětiletého období, a to pouze bodově k likvidaci plevelů; žadatel hospodařící v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu4) nesmí aplikovat herbicidy ani bodově,
b) nebyla aplikována žádná hnojiva7) obsahující dusík, statková hnojiva8) ani upravené kaly23).
4) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.
5) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).
8) § 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.
23) § 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 317/2004 Sb.
Vyhláška č. 382/2001 Sb., podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů.
28) § 2 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.
29) Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.
30) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.
31) § 12 a 19 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění zákona č. 178/2006 Sb.