přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 79/2007
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření § 7

§ 7
Titul ekologické zemědělství
(1) Žádost o zařazení do titulu ekologické zemědělství může podat žadatel, který je ke dni podání žádosti o zařazení registrován v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu19).
(2) Žadatel v žádosti podle odstavce 1 uvede seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů s výměrou obhospodařovaných v systému ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství4) a evidovaných v evidenci půdy, které požaduje zařadit do titulu ekologické zemědělství podle odstavce 1.
(3) Zařadit do titulu ekologické zemědělství lze půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém není
a) tento titul uplatňován,
b) uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) bodu 2, ani jej žadatel nepožaduje do tohoto opatření zařadit,
c) uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb.
(4) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období, v němž je zařazen do titulu ekologické zemědělství,
a) plní na celé výměře zemědělské půdy obhospodařované v rámci ekologického zemědělství podmínky vyplývající ze zvláštního právního předpisu4),
b) musí být registrován v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu19), přičemž v prvním roce pětiletého období musí být žadatel registrován ke dni podání žádosti o zařazení.
(5) Žadatel, který žádá o dotaci na travní porosty, musí splňovat
a) intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení každý den od 1. června do 31. srpna příslušného kalendářního roku (dále jen „kontrolní období“) nejméně 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy, a zároveň
b) intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení každý den v kontrolním období nejvýše 1,5 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy.
(6) Chová-li žadatel po dobu kontrolního období koně, doručí Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku kopii registru20) společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem, v němž uvede počet chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení; žadatel je povinen uvést počet chovaných koní v kategorii podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení k 1. červnu příslušného kalendářního roku a dále každou další změnu v počtu a kategorii chovaných koní v kontrolním období. Pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak, použije se pro účely zjištění intenzity chovu hospodářských zvířat podle odstavce 5 počet chovaných koní držených na hospodářství20) přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení ke každému dni kontrolního období; přitom se má za to, že počet a kategorie chovaných koní k příslušnému dni kontrolního období odpovídají počtu a kategorii chovaných koní uvedených k 1. červnu příslušného kalendářního roku, popřípadě k datu ohlášené změny stavu bezprostředně předcházející příslušnému dni.
(7) Žadatel v žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok uvede u každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu zemědělskou kulturu, na kterou požaduje dotaci a která je zároveň evidována ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace v evidenci půdy. Jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl s kulturou orná půda, žadatel uvede, zda na tomto půdním bloku, popřípadě jeho dílu bude pěstovat
a) speciální byliny uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b) zeleninu uvedenou v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
c) ostatní plodiny na orné půdě neuvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení;
v případě, že žadatel podává v příslušném kalendářním roce žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření podle § 2 písm. c) bodu 1, uvede v žádosti o poskytnutí dotace podle tohoto odstavce k příslušnému půdnímu bloku, popřípadě jeho dílu kulturu orná půda podle písmene c) a na tuto kulturu v daném roce také požaduje dotaci.
(8) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů v mapě půdních bloků, a to v rozlišení na půdní bloky, popřípadě jejich díly se zemědělskou kulturou, popřípadě plodinou podle odstavce 7.
(9) Žadatel v žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok uvede u každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu se zemědělskou kulturou sad, zda žádá o poskytnutí dotace na kulturu sad podle § 13 odst. 1 písm. f), nebo podle § 13 odst. 1 písm. g).
(10) Žadatel, který žádá o dotaci na sad, musí provádět
a) v rozsahu odpovídajícímu použité pěstební technologii pravidelný řez k prosvětlení korun ovocných stromů a ovocných keřů do 15. srpna příslušného kalendářního roku,
b) pravidelnou seč nebo mulčování bylinného pokryvu včetně náletových dřevin v meziřadí a příkmenném pásu do 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud se na půdním bloku nebo jeho dílu nachází bylinný pokryv, nebo pastvu s posečením nedopasků včetně náletových dřevin v meziřadí a příkmenném pásu do 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud se na půdním bloku nebo jeho dílu nachází bylinný pokryv.
(11) Žadatel po celou dobu závazku na půdním bloku, popřípadě jeho dílu do tohoto titulu zařazeném nebo na který byla podána žádost o zařazení do tohoto titulu a evidovaném v evidenci půdy s kulturou ovocný sad, na jehož ploše se nevyskytovala kultura ovocný sad před 1. říjnem 2011, zajistí
a) aby vysázené ovocné stromy a keře byly vysazeny rozmnožovacím materiálem odrůdy ovocného stromu nebo keře podle zákona o oběhu osiva a sadby44), kromě podnože,
b) oporu ovocných stromů u nové výsadby,
c) účinnou ochranu proti okusu u ovocných stromů.
4) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.
5) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
19) § 6 až 8 zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.
20) § 2 a § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.
§ 41 a násl. vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.
44) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.