přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 79/2007
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření § 3

§ 3
Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření
(1) Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření (dále jen "žádost o zařazení") může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel"), která
a) zemědělsky obhospodařuje a podává žádost o zařazení alespoň na
1. 0,5 ha zemědělské půdy evidované v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů3) (dále jen „evidence půdy“) na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu ekologické zemědělství podle § 2 písm. a) bodu 1 a hospodaření podle zvláštního právního předpisu4),
2. 1 ha ovocných sadů evidovaných v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu integrované produkce podle § 2 písm. a) bodu 2 a pěstování ovoce,
3. 0,5 ha vinic evidovaných v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu integrované produkce podle § 2 písm. a) bodu 2 a pěstování révy vinné,
4. 0,5 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu integrované produkce podle § 2 písm. a) bodu 2 a pěstování zeleniny,
5. 5 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů podle § 2 písm. b),
6. 2 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů podle § 2 písm. b) a zemědělská půda se nachází v území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti5),
7. 1 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu zatravňování orné půdy podle § 2 písm. c) bodu 1,
8. 5 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu pěstování meziplodin podle § 2 písm. c) bodu 2, nebo
9. 2 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu biopásy podle § 2 písm. c) bodu 3,
b) splňuje další podmínky pro zařazení do příslušného agroenvironmentálního opatření stanovené tímto nařízením.
(2) Žádost o zařazení se podává na období 5 let, které začíná
a) dnem 1. ledna prvního roku pětiletého období, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2, s výjimkou agroenvironmentálních opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo 3,
b) dnem 1. dubna prvního roku pětiletého období, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo 3.
(3) Žádost o zařazení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května prvního roku příslušného pětiletého období. V kalendářním roce je možné podat pouze jednu žádost o zařazení.
(4) Fond žadatele do příslušného agroenvironmentálního opatření zařadí, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem a tímto nařízením.
(5) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavce 4 nelze
a) do žádosti o zařazení doplnit další půdní blok, popřípadě jeho díl,
b) v žádosti o zařazení zvýšit výměru půdního bloku, popřípadě jeho dílu; v případě agroenvironmentálního opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nelze zvýšit požadovanou výměru k zařazení,
c) změnit v žádosti o zařazení zvolené podmínky vztahující se k jednotlivým půdním blokům, popřípadě jejich dílům,
d) v žádosti o zařazení, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. b), popřípadě § 2 písm. a) bodu 2 snížit výměru půdního bloku, popřípadě jeho dílu, nebo vyřadit půdní blok, popřípadě jeho díl, jestliže taková změna nevyplývá ze změn provedených v evidenci půdy.
(6) Žádost podle odstavců 1 a 2 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2012 a pro období následující, s výjimkou žádosti o zařazení do titulu zatravňování orné půdy podle § 2 písm. c) bodu 1. Žádost podle odstavců 1 a 2 o zařazení do titulu zatravňování orné půdy podle § 2 písm. c) bodu 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.
3) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.
5) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.