přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 75/2007
Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě § 12

§ 12
Vrácení platby
(1) Žadatel platbu poskytnutou v méně příznivé oblasti vrátí, jestliže v příslušném kalendářním roce porušil alespoň jednu z podmínek vedoucích k neposkytnutí platby podle § 10 odst. 1.
(2) Žadatel část platby poskytnuté v méně příznivé oblasti vrátí, jestliže v příslušném kalendářním roce porušil alespoň jednu z podmínek, která je důvodem ke snížení platby podle § 9 odst. 1, 5, 6 nebo 8.
(3) Žadatel platbu poskytnutou v oblasti Natura 2000 podle § 3 vrátí, jestliže v příslušném kalendářním roce porušil
a) alespoň jednu z podmínek vedoucích k neposkytnutí platby podle § 10 odst. 2, nebo
b) podmínku uvedenou v § 8 odst. 4 písm. b) bodu 3; za porušení této podmínky se považuje rovněž nepředložení evidence hnojení18) v průběhu kontroly na místě22) nebo předložení takové evidence, ze které není možné požadovaný údaj zjistit.
(4) Žadatel část platby poskytnuté v oblasti Natura 2000 podle § 3 vrátí, jestliže v příslušném kalendářním roce porušil alespoň jednu z podmínek, která je důvodem ke snížení platby podle § 9 odst. 3 nebo 8.
(5) Ustanovení odstavců 1 a 3 o vrácení platby se nepoužije, dojde-li u žadatele k porušení písemného závazku podle § 6 odst. 1 písm. b), nebo k nedodržení podmínek uvedených v § 8 odst. 1 písm. f) anebo v § 8 odst. 4 písm. c) v důsledku
a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi23),
b) provedení pozemkové úpravy24), nebo
c) zřízení stavby ve veřejném zájmu25).
(6) Dojde-li u žadatele k nesplnění písemného závazku podle § 6 odst. 1 písm. b) v případě stanoveném v předpise Evropské unie26), zejména v důsledku ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace27) anebo v důsledku převodu, nájmu nebo prodeje části nebo celého podniku28), ustanovení o vrácení platby podle odstavců 1 a 3 se neuplatní, jestliže se právní nástupce zaniklé osoby nebo nabyvatel podniku nebo nový uživatel půdy dříve obhospodařované žadatelem písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek na dotčených pozemcích.
(7) Jestliže v důsledku postupu podle odstavce 6 právní nástupce zaniklé osoby nebo nabyvatel podniku nebo nový uživatel půdy dříve obhospodařované žadatelem nebo žadatel poruší podmínku uvedenou v § 8 odst. 1 písm. c) nebo d), snížení či neposkytnutí platby se neuplatní, pokud porušení této podmínky trvá nejvýše 15 dnů přede dnem nebo po dni, ve kterém právní nástupce zaniklé osoby nebo nabyvatel podniku nebo nový uživatel půdy dříve obhospodařované žadatelem nabyl zemědělskou půdu převodce v evidenci půdy.
18) § 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.
Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.
21) Čl. 9 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006.
22) Čl. 25 až 40 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.
23) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
24) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
25) § 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
26) Čl. 44 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.
27) § 68 obchodního zákoníku.
28) § 476 až 488i obchodního zákoníku.