přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 75/2007
Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě § 10

§ 10
Neposkytnutí platby
(1) Platba v méně příznivé oblasti se neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel
a) porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 1 písm. c) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat činila alespoň jednou v kontrolním období méně než 0,16 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy k tomuto datu,
b) porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 1 písm. d) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat činila alespoň jednou v kontrolním období více než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy k tomuto datu,
c) porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 1 písm. e) v rozsahu větším než 25 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy,
d) porušil písemný závazek podle § 6 odst. 1 písm. b) bodu 1,
e) porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 1 písm. f),
f) nejméně čtyřikrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu stanoveném v § 8 odst. 1 písm. c) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo rovna 0,16 a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy, nebo
g) nejméně čtyřikrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu stanoveném v § 8 odst. 1 písm. d) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy.
(2) Platba v oblasti Natura 2000 podle § 3 se neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel
a) porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 4 písm. b) bodu 2 v rozsahu větším než 25 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy,
b) porušil písemný závazek podle § 6 odst. 1 písm. b) bodu 2, nebo
c) porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 4 písm. c).
(3) Za porušení písemného závazku podle § 6 odst. 1 písm. b) bodu 1 se nepovažuje, pokud žadatel zemědělsky hospodaří v méně příznivé oblasti na dílu půdního bloku evidovaném v evidenci půdy na žadatele s kulturou travní porost nebo trvalý travní porost podle § 3 odst. 3 a 5 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, o celkové výměře nejméně 1 ha; v případě travního porostu podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. se jedná o travní porost, na jehož převážné části byla k 30. září 2014 evidována v evidenci půdy kultura travní porost podle § 3i písm. b) zákona.
(4) Za porušení písemného závazku podle § 6 odst. 1 písm. b) bodu 2 se nepovažuje, pokud žadatel zemědělsky hospodaří v oblasti Natura 2000 podle § 3 na dílu půdního bloku evidovaném v evidenci půdy na žadatele s kulturou travní porost nebo trvalý travní porost podle § 3 odst. 3 a 5 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. o celkové výměře nejméně 1 ha; v případě travního porostu podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. se jedná o travní porost, na jehož převážné části byla k 30. září 2014 evidována v evidenci půdy kultura travní porost podle § 3i písm. b) zákona.