přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 75/2007
Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě § 9

§ 9
Poskytnutí snížené platby
(1) Fond poskytne platbu v méně příznivé oblasti sníženou o 10 %, zjistí-li, že žadatel
a) jednou nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu podle § 8 odst. 1 písm. c) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo rovna 0,16 a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy,
b) jednou nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu podle § 8 odst. 1 písm. d) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy,
c) porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 1 písm. e) v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy.
(2) Snížení platby v méně příznivé oblasti se neprovede, pokud žadatel porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 1 písm. e) v rozsahu nižším nebo rovném 3 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy.
(3) Fond poskytne platbu v oblasti Natura 2000 podle § 3 sníženou o 10 %, zjistí-li, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 4 písm. b) bodu 2 v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy.
(4) Snížení platby v oblasti Natura 2000 podle § 3 se neprovede, pokud žadatel porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 4 písm. b) bodu 2 v rozsahu nižším nebo rovném 3 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy.
(5) Fond poskytne platbu v méně příznivé oblasti sníženou o 25 %, zjistí-li, že žadatel dvakrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu stanoveném v
a) § 8 odst. 1 písm. c) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo rovna 0,16 a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy,
b) § 8 odst. 1 písm. d) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy.
(6) Fond poskytne platbu v méně příznivé oblasti sníženou o 50 %, zjistí-li, že žadatel třikrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu stanoveném v
a) § 8 odst. 1 písm. c) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo rovna 0,16 a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy,
b) § 8 odst. 1 písm. d) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy.
(7) Zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce porušení více podmínek uvedených v odstavci 1, 3, 5 nebo 6, sníží platbu žadateli za porušení každé podmínky.
(8) Zjistí-li Fond, že žadatel v žádosti podle § 6 odst. 3 neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisy Evropské unie19) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %19),
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %19),
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %19).
19) Čl. 66 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.