přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 75/2007
Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě § 6

§ 6
Žádost o poskytnutí platby
(1) Žádost o poskytnutí platby (dále jen "žádost") může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel"), jestliže
a) zemědělsky obhospodařuje v méně příznivé oblasti nebo v oblasti Natura 2000 podle § 3 nejméně 1 ha zemědělské půdy s kulturou travní porost, evidovanou v evidenci půdy na žadatele, a
b) písemně se zaváže, že bude zemědělsky hospodařit
1. v méně příznivé oblasti nejméně na minimální výměře a nejméně po dobu 5 kalendářních let následujících po roce, za který mu byla poprvé poskytnuta platba v méně příznivé oblasti podle tohoto nařízení nebo podle nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními9), nebo
2. v oblasti Natura 2000 podle § 3 nejméně na minimální výměře a nejméně po dobu 5 kalendářních let následujících po roce, za který mu byla poprvé poskytnuta platba v oblasti Natura 2000 podle § 3 podle tohoto nařízení nebo podle nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními10).
(2) Minimální výměra, na kterou lze podat žádost, činí 1 ha travního porostu.
(3) Žadatel doručí Fondu žádost do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti11).
(4) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené v odstavci 3, bude platba za podmínek stanovených předpisem Evropské unie12) snížena nebo žádost zamítnuta.
(5) Žádost obsahuje
a) náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona a závazek podle odstavce 1 písm. b),
b) seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů, na které žadatel požaduje platbu, včetně
1. výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu evidovaného v evidenci půdy, na kterou žadatel požaduje platbu; jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl, který se celou svojí výměrou nenachází na území jednoho typu méně příznivé oblasti nebo oblasti Natura 2000 podle § 3, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry částí půdního bloku, popřípadě jeho dílu nacházející se v příslušných typech méně příznivých oblastí nebo oblasti Natura 2000 podle § 3,
2. zařazení půdního bloku, popřípadě jeho dílu evidovaného v evidenci půdy do příslušného typu méně příznivé oblasti nebo oblasti Natura 2000 podle § 3.
(6) Pokud žadatel hospodaří na zemědělské půdě s kulturou travní porost v ochranných pásmech 1. stupně stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou13), v žádosti v méně příznivé oblasti dále uvede tuto výměru travního porostu potvrzenou příslušným vodoprávním úřadem.
(7) Na žádosti podané v roce 2014 se nevztahuje ustanovení odstavce 1 písm. b), pokud žadateli nebyla poskytnuta platba na základě žádostí podaných do konce roku 2013
a) v méně příznivé oblasti podle tohoto nařízení nebo podle nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními9), nebo
b) v oblasti Natura 2000 podle § 3 tohoto nařízení nebo podle nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními10),
nebo bylo rozhodnuto o vrácení platby v důsledku porušení ustanovení odstavce 1 písm. b).
(8) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2015.
9) § 3 nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními.
10) § 7 nařízení vlády č. 241/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 121/2005 Sb. a nařízení vlády č. 510/2005 Sb.
11) Čl. 8 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006.
12) Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006.
13) § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.