přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 75/2007
Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě § 5

§ 5
Výše platby
(1) Fond poskytne platbu v měně České republiky; sazba platby podle odstavce 2 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se platba poskytuje, a který je uveden k datu, které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.
(2) Sazba na 1 ha travních porostů činí ročně
a) v méně příznivé
1. horské oblasti typu HA 157 EUR,
2. horské oblasti typu HB 134 EUR,
3. ostatní méně příznivé oblasti typu OA 117 EUR,
4. ostatní méně příznivé oblasti typu OB 94 EUR,
5. oblasti se specifickými omezeními typu S 114 EUR,
b) v oblasti Natura 2000 podle § 3 112 EUR.
(3) Jestliže se půdní blok, popřípadě jeho díl nachází jen zčásti na území obce a jejího katastrálního území, popřípadě katastrálního území části obce uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, platba se poskytne na tuto část půdního bloku, popřípadě jeho dílu.
(4) Jestliže půdní blok, popřípadě jeho díl náleží jen zčásti do oblasti Natura 2000 podle § 3, platba se poskytne na tuto část půdního bloku, popřípadě jeho dílu.
(5) Jestliže půdní blok, popřípadě jeho díl náleží do oblasti Natura 2000 podle § 3 a zároveň do méně příznivé oblasti, platba se poskytne pro příslušný typ méně příznivé oblasti podle odstavce 2 písm. a) i pro oblast Natura 2000 podle odstavce 2 písm. b).
(6) Minimální výměra zemědělské půdy s kulturou travní porost, na kterou lze platbu poskytnout, činí 1 ha travních porostů.