přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů Příl.2

Příl.2
Hlášení nákazy a dalších epizootologických informací, které jsou povinny podávat členské státy (§ 4 odst. 1)
(1) Do 24 hodin od potvrzení primárního ohniska nebo zjištění výskytu aviární influenzy na jatkách nebo v dopravním prostředku oznámí Státní veterinární správa postupem stanoveným orgány Unie tyto údaje:
a) datum oznámení,
b) hodinu oznámení,
c) název státu,
d) název nákazy,
e) počet ohnisek nebo pozitivních nálezů aviární influenzy na jatkách nebo v dopravním prostředku,
f) datum prvního podezření z nákazy,
g) datum potvrzení nákazy,
h) metody použité k potvrzení nákazy,
i) zda byla nákaza potvrzena v hospodářství, na jatkách nebo v dopravním prostředku,
j) zeměpisnou polohu ohniska nebo pozitivního nálezu aviární influenzy na jatkách nebo v dopravním prostředku,
k) použitá opatření pro tlumení nákazy.
(2) V případě pozitivních nálezů aviární influenzy na jatkách nebo v dopravním prostředku poskytne Státní veterinární správa vedle údajů stanovených v odstavci 1 ještě tyto informace:
a) odhadovaný počet vnímavé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí na jatkách nebo v dopravním prostředku, podle kategorií,
b) odhadovaný počet uhynulých kusů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí na jatkách nebo v dopravním prostředku, podle kategorií,
c) zjištěnou nemocnost a odhadovaný počet drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, u nichž byla potvrzena aviární influenza, pro každou kategorii drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí,
d) odhadovaný počet drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, utracených nebo poražených na jatkách nebo v dopravním prostředku,
e) odhadovaný počet neškodně odstraněné drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí,
f) v případě jatek vzdálenost od nejbližšího komerčního hospodářství s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí,
g) polohu hospodářství původu nakažené drůbeže nebo kadáverů.
(3) V případě sekundárních ohnisek musí být informace uvedené v odstavcích 1 a 2 poskytnuty ve lhůtě stanovené v § 8 odst. 2 vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.
(4) Státní veterinární správa zajistí, aby po poskytnutí informací v souladu s odstavci 1, 2 a 3 a v souvislosti s ohniskem nebo pozitivním nálezem aviární influenzy na jatkách nebo v dopravním prostředku následovala co nejdříve písemná zpráva určená Komisi a ostatním členským státům, která bude obsahovat zejména tyto informace:
a) datum utracení nebo porážky drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v hospodářství, na jatkách nebo v dopravním prostředku a datum neškodného odstranění jejich kadáverů,
b) veškeré informace související s možným, anebo - je-li potvrzen - skutečným původem aviární influenzy,
c) informace o zavedeném kontrolním systému, který má zajistit účinné provádění opatření pro kontrolu pohybu zvířat,
d) v případě zjištění aviární influenzy na jatkách nebo v dopravním prostředku genetický typ viru, který způsobil nákazu,
e) byla-li utracena nebo poražena drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí v kontaktních hospodářstvích nebo v hospodářstvích, v nichž se nachází drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí s podezřením na nákazu virem aviární influenzy, informace o
1. datu utracení nebo porážky a odhadovaném počtu kusů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí každé kategorie, které byly utraceny nebo poraženy v každém hospodářství,
2. epizootologické vazbě mezi zdrojem nákazy a každým kontaktním hospodářstvím nebo o jiných důvodech, které vedly k podezření na přítomnost aviární influenzy,
3. nebyla-li drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí v kontaktních hospodářstvích utracena nebo poražena, také informace o důvodech, které vedly k rozhodnutí neprovádět utracení či porážku.
(5) V případě potvrzení aviární influenzy u živé drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo u drůbežářských produktů, které byly dovezeny nebo se dostaly na hranice Evropské unie, na pohraniční veterinární stanici nebo do karanténního střediska provozovaného v souladu s právními předpisy o dovozu zvířat a jeho veterinární kontrole, musí Státní veterinární správa neprodleně oznámit toto potvrzení Komisi a podat jí zprávu o přijatých opatřeních.
(6) Komise a ostatní členské státy musí být do 24 hodin informovány, pokud bylo na základě jakéhokoli dozoru zjištěno vážné nebezpečí pro zdraví.