přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 58

§ 58
(1) Státní veterinární správa vypracovává v souladu s přílohou č. 10 k této vyhlášce a aktualizuje nejméně každých 5 let celostátní pohotovostní plán, který stanoví vnitrostátní opatření, jež mají být provedena v případě výskytu aviární influenzy.
(2) Celostátní pohotovostní plán
a) zabezpečuje přístup ke všem zařízením, vybavením, personálu a veškerým dalším prostředkům a materiálům, které jsou nezbytné k rychlé a účinné likvidaci ohniska nákazy. Uvádí počet a polohu všech komerčních drůbežářských hospodářství, maximální počty drůbeže podle jednotlivých druhů, která by se mohla nacházet v těchto hospodářstvích, a předpokládaném množství očkovací látky potřebné v případě nouzového očkování,
b) vychází z úzké spolupráce mezi příslušnými orgány odpovědnými za jednotlivé oblasti činností, zejména orgány příslušnými pro otázky zdraví zvířat, veřejného zdraví, životního prostředí a zdraví a bezpečnosti při práci, s cílem zajištění řádné informovanosti chovatelů, pracovníků v drůbežářském odvětví i veřejnosti o rizicích spojených s nákazou a jejím tlumením.
(3) Státní veterinární správa vypracuje a vydá prostřednictvím celostátního pohotovostního plánu podrobnější pravidla pro povolování (uplatňování) odchylek uvedených v § 11, 12, 14, 21 až 25, 38 a 39 a pro uplatňování odchylky uvedené v § 10 odst. 1 písm. a), a to včetně vhodných alternativních opatření.
(4) Státní veterinární správa vychází při vypracování pravidel podle odstavce 3 z posouzení rizik a přihlíží k případným poskytnutým veterinárním zárukám [§ 27 odst. 1 písm. a) bod 2 a písm. b) bod 2 zákona].
(5) Státní veterinární správa předloží celostátní pohotovostní plán Komisi ke schválení, a to i po jeho aktualizaci.
(6) Krajské veterinární správy vypracovávají a aktualizují krajské pohotovostní plány na základě celostátního pohotovostního plánu.