přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 52

§ 52
Nouzové očkování drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí
(1) Nouzové očkování drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí proti aviární influenze může být zavedeno jako krátkodobé opatření s cílem zabránit rozšíření ohniska nákazy, jestliže
a) na základě posouzení rizik se ukazuje, že existuje značné a okamžité nebezpečí rozšíření aviární influenzy v České republice nebo do České republiky;
b) došlo v jednom nebo více případech k výskytu aviární influenzy
1. v České republice,
2. v členském státě nacházejícím se v blízkosti České republiky, nebo
3. byl výskyt aviární influenzy potvrzen u drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v zemi, která není členským státem a nachází se v blízkosti České republiky.
(2) Má-li být zavedeno nouzové očkování podle odstavce 1 a není-li dále stanoveno jinak, předloží Státní veterinární správa Komisi ke schválení plán nouzového očkování, který je v souladu se strategií DIVA a obsahuje přinejmenším informace o
a) nákazové situaci, která vyžaduje nouzové očkování,
b) oblasti, ve které má být provedeno nouzové očkování, počtu hospodářství v této oblasti, a je-li odlišný, i o počtu hospodářství, ve kterých má být provedeno očkování,
c) druzích a kategoriích drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, podle potřeby i úsecích chovu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, které mají být očkovány,
d) přibližném počtu kusů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, které mají být očkovány,
e) příznačných vlastnostech (charakteristice) očkovací látky,
f) předpokládané době trvání nouzové očkovací kampaně,
g) zvláštních ustanoveních o pohybu očkované drůbeže nebo očkovaného jiného ptactva chovaného v zajetí, jimiž nejsou dotčena opatření uvedená v hlavě IV, dílu 1, oddílech 3, 4 a 5 a dílu 2, oddíle 2,
h) kritériích, podle nichž má být rozhodováno o nouzovém očkování v kontaktních hospodářstvích,
i) vedení záznamů o očkované drůbeži nebo očkovaném jiném ptactvu chovaném v zajetí a jejich registraci,
j) klinických vyšetřeních a laboratorních testech, které mají být provedeny v hospodářstvích, v nichž má být zavedeno nouzové očkování, a v dalších hospodářstvích v oblasti nouzového očkování, za účelem sledování epizootologické situace, účinnosti nouzové očkovací kampaně a kontroly pohybu očkované drůbeže nebo očkovaného jiného ptactva chovaného v zajetí.