přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 47

§ 47
Repopulace hospodářství
(1) Repopulace komerčního drůbežářského hospodářství, v němž byla použita opatření podle § 10 nebo 37, může být zahájena nejdříve po uplynutí 21 dní od data provedení konečného čištění a dezinfekce podle § 46.
(2) Po dobu 21 dní od data repopulace komerčního drůbežářského hospodářství jsou prováděna tato opatření:
a) drůbež podstoupí přinejmenším jednu klinickou prohlídku provedenou úředním veterinárním lékařem. Tato klinická prohlídka, anebo závěrečná klinická prohlídka, jestliže se provádí více než jedna klinická prohlídka, se provede co nejblíže konci uvedené doby 21 dní,
b) laboratorní testy jsou prováděny v souladu s diagnostickou příručkou,
c) drůbež, která uhyne během fáze repopulace, je podrobena testům v souladu s diagnostickou příručkou,
d) každá osoba vstupující do komerčního drůbežářského hospodářství nebo je opouštějící dodržuje přiměřená opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit rozšíření aviární influenzy,
e) žádná drůbež neopustí během fáze repopulace komerční drůbežářské hospodářství bez souhlasu krajské veterinární správy,
f) chovatel vede záznamy údajů o produkci, včetně údajů o nemocnosti a úmrtnosti, které pravidelně aktualizuje,
g) všechny významné změny údajů o produkci podle písmene f) a jiné abnormality musí být neprodleně oznámeny krajské veterinární správě.
(3) Krajská veterinární správa může na základě posouzení rizik nařídit, aby postupy uvedené v odstavci 2 byly použity i na jiná než komerční drůbežářská hospodářství nebo na jiné druhy zvířat v komerčním drůbežářském hospodářství.
(4) Repopulace drůbeže v kontaktních hospodářstvích se provádí podle pokynů krajské veterinární správy založených na posouzení rizik.