přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 42

§ 42
(1) Krajská veterinární správa zajistí, aby v dalším pásmu s omezením byla uplatňována tato opatření:
a) neprodlené pořízení soupisu všech komerčních drůbežářských hospodářství;
b) provedení laboratorních testů v souladu s diagnostickou příručkou v komerčních drůbežářských hospodářstvích v okruhu nejméně jednoho kilometru kolem hospodářství;
c) zákaz veškerého pohybu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v dalším pásmu s omezením nebo do tohoto pásma bez souhlasu krajské veterinární správy a stanovení dalších kontrolních opatření, která považuje krajská veterinární správa za vhodná. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přes další pásmo s omezením při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky;
d) zákaz pohybu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec z dalšího pásma s omezením;
e) neškodné odstranění kadáverů;
f) dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy;
g) neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, v souladu s jedním nebo několika postupy podle § 46;
h) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství,
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;
i) zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez souhlasu krajské veterinární správy. Za předpokladu dodržení opatření biologické bezpečnosti však může být hnůj přepravován z hospodářství nacházejícího se v dalším pásmu s omezením do určeného podniku za účelem jeho ošetření nebo dočasného uskladnění pro následné ošetření s cílem v souladu s předpisy Evropské unie4) zničit případné přítomné viry aviární influenzy;
j) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí bez souhlasu krajské veterinární správy;
k) zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření.
(2) Krajská veterinární správa může vedle opatření uvedených v odstavci 1 zavést na základě posouzení rizik i další opatření.
(3) Krajská veterinární správa však může povolit odchylně od odstavce 1 písm. d) přímou přepravu
a) jatečné drůbeže na jatky v České republice,
b) drůbeže do jiného hospodářství v České republice nebo do haly v tomto hospodářství, v němž se nenachází žádná jiná drůbež. Drůbež zůstane na tomto místě 21 dní a v hospodářství musí být od přijetí drůbeže vykonáván úřední dozor,
c) jednodenních kuřat do jiného hospodářství v České republice nebo do haly v tomto hospodářství, pokud tato kuřata zůstanou na tomto místě 21 dní a v hospodářství je od jejich přijetí vykonáván úřední dozor, anebo jednodenních kuřat, která se vylíhla z násadových vajec pocházejících z hospodářství nacházejícího se mimo dalšího pásma s omezením, do jiného hospodářství v České republice, jestliže líheň, ze které byla kuřata odeslána, může vzhledem ke svému logistickému vybavení a biologicky bezpečným pracovním podmínkám zaručit, že nedošlo k žádnému kontaktu těchto vajec s jakýmikoli jinými násadovými vejci nebo jednodenními kuřaty pocházejícími z hejn drůbeže v dalším pásmu s omezením, která mají proto odlišný nákazový status,
d) násadových vajec do určené líhně. Vejce a jejich obaly jsou před zahájením přepravy dezinfikovány a je zajištěna možnost jejich zpětného dohledání,
e) konzumních vajec do určené balírny, jsou-li tato vejce balena v obalech určených k jednorázovému použití a jsou-li v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře uplatněna opatření biologické bezpečnosti,
f) vajec přímo do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie7), kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie8),
g) vajec za účelem jejich neškodného odstranění.
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.
7) Příloha III oddíl X kapitola II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
8) Příloha II kapitola XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.