přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 37

§ 37
(1) V případě potvrzení výskytu LPAI krajská veterinární správa na základě posouzení rizik a se zřetelem ke kritériím uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce
a) nařídí uplatnění opatření uvedených v § 6 odst. 1 písm. c) bodech 1, 2, 3, 5, 7 a 8, a dále, aby
1. bylo provedeno pod úředním dohledem utracení nebo poražení veškeré drůbeže v hospodářství a veškerého jiného ptactva chovaného v zajetí náležejících k druhům, u nichž byl potvrzen výskyt LPAI (dále jen "depopulace"), a to takovým způsobem, aby se zabránilo rozšíření aviární influenzy. Depopulace může být rozšířena i na jiné ptactvo chované v zajetí, a to na základě posouzení rizik, která tito ptáci představují pro další rozšíření nákazy, jakož i na jiná hospodářství, která mohou být na základě epizootologického šetření podle § 5 považována za kontaktní hospodářství. Před depopulací musí být zakázán pohyb veškeré drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí do hospodářství nebo z hospodářství bez souhlasu krajské veterinární správy,
2. byly pod úředním dohledem neškodně odstraněny kadávery a násadová vejce z hospodářství;
b) stanoví v souladu se zvláštními právními předpisy11) způsob provedení depopulace, zejména zda se drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí co nejdříve utratí, anebo porazí na určených jatkách. Provádí-li se depopulace formou porážky na určených jatkách, drůbež
1. je podrobena dalšímu úřednímu dozoru a testování,
2. může být přemístěna z hospodářství na určené jatky teprve tehdy, až je krajská veterinární správa přesvědčena o tom, že riziko dalšího šíření LPAI je minimální, a to zejména s ohledem na výsledky šetření a laboratorních testů, zaměřených na určení rozsahu vylučování viru drůbeží a prováděných v souladu s diagnostickou příručkou.
(2) Porážka na určených jatkách podle odstavce 1 písm. b) může proběhnout pouze za předpokladu, že
a) drůbež je zaslána z hospodářství přímo na určené jatky,
b) každá zásilka je před odesláním zaplombována úředním veterinárním lékařem nebo pod jeho dohledem,
c) každá zásilka zůstane zaplombovaná po celou dobu přepravy na určené jatky,
d) další opatření biologické bezpečnosti stanovená krajskou veterinární správou jsou dodržována,
e) úřední veterinární lékař odpovědný za určené jatky byl informován a souhlasí s přijetím drůbeže,
f) dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže, jakož i materiálů a látek, které by mohly být kontaminovány, jsou neprodleně vyčištěny a dezinfikovány v souladu s jedním nebo několika postupy podle § 46,
g) vedlejší produkty takové drůbeže na jatkách jsou neškodně odstraněny.
(3) Krajská veterinární správa nařídí dále tato opatření:
a) násadová vejce sebraná v hospodářství v průběhu doby mezi pravděpodobným zavlečením LPAI do hospodářství a dnem uplatnění opatření uvedených v této vyhlášce se podle možnosti dohledají a vylíhnutí proběhne pod úředním dohledem;
b) drůbež již vylíhnutá z vajec sebraných v hospodářství v průběhu doby uvedené pod písmenem a) se podle možnosti podrobí úřednímu dozoru a provedou se šetření v souladu s diagnostickou příručkou;
c) vejce nacházející se v hospodářství a dále produkovaná v hospodářství před depopulací jsou přepravena, pokud je minimalizováno riziko šíření LPAI,
1. do určené balírny, jsou-li tato vejce balena v obalech určených k jednorázovému použití a jsou-li uplatněna podle pokynů úředního veterinárního lékaře všechna opatření biologické bezpečnosti,
2. do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie7), kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie8), nebo
3. za účelem jejich neškodného odstranění;
d) veškerý materiál nebo látky, které by mohly být kontaminovány, jsou podrobeny jednomu nebo několika postupům podle § 46;
e) hnůj, kejda a podestýlka, které by mohly být kontaminovány, jsou podrobeny jednomu nebo několika postupům podle § 46;
f) budovy používané po depopulaci k chovu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, zařízení, která by mohla být kontaminována, a dopravní prostředky používané k přepravě kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy, podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, jsou neprodleně podrobeny jednomu nebo několika postupům podle § 46;
g) zákaz vstupu domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů hospodářství, v nichž nemají
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, jež se nacházejí v tomto hospodářství,
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, ve kterých jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány.
(4) V případě primárního ohniska LPAI musí být izolát viru podroben laboratorním testům v souladu s diagnostickou příručkou za účelem identifikace podtypu viru a co nejdříve předán referenční laboratoři Unie [§ 49 odst. 1 písm. c)].
(5) Státní veterinární správa informuje neprodleně Komisi o přijetí opatření uvedených v odstavci 1 písm. a) a odstavci 2.
7) Příloha III oddíl X kapitola II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
8) Příloha II kapitola XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.
11) Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování, ve znění pozdějších předpisů.