přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 28

§ 28
(1) Krajská veterinární správa nařídí, aby byla v pásmu dozoru uplatňována tato opatření:
a) pořízení soupisu všech komerčních drůbežářských hospodářství, a to co nejdříve;
b) zákaz veškerého pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru bez souhlasu krajské veterinární správy, která zajistí, aby byla uplatněna vhodná opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit rozšíření aviární influenzy. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky;
c) zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru;
d) dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy;
e) neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, v souladu s jedním nebo několika postupy podle § 46;
f) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství,
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;
g) neprodlené oznámení každé zvýšené nemocnosti nebo úmrtnosti, anebo významného poklesu produktivity v hospodářství krajské veterinární správě, která provede vhodná šetření v souladu s diagnostickou příručkou;
h) zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez souhlasu krajské veterinární správy. Za předpokladu dodržení opatření biologické bezpečnosti však může být přepravován hnůj z hospodářství nacházejícího se v pásmu dozoru do určeného podniku za účelem jeho ošetření nebo dočasného uskladnění pro následné ošetření s cílem v souladu s předpisy Evropské unie4) zničit případné přítomné viry aviární influenzy;
i) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;
j) zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření.
(2) Krajská veterinární správa však může povolit odchylně od odstavce 1 písm. c) přímou přepravu
a) jatečné drůbeže na určené jatky za účelem její okamžité porážky, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 21 odst. 1 písm. a), b) a d),
b) jatečné drůbeže pocházející z oblasti mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru na určené jatky uvnitř ochranného pásma za účelem její okamžité porážky a následnou přepravu drůbežího masa získaného z této drůbeže,
c) kuřic před snáškou do jiného hospodářství v České republice, v němž se nenachází žádná jiná drůbež. V tomto hospodářství však musí být od okamžiku přijetí kuřic před snáškou vykonáván úřední dozor a tyto kuřice zůstanou v hospodářství určení nejméně 21 dní,
d) jednodenních kuřat do jiného hospodářství v České republice nebo do haly v tomto hospodářství, pokud jsou uplatněna vhodná opatření biologické bezpečnosti, v hospodářství je po přijetí těchto kuřat vykonáván úřední dozor a kuřata zůstanou v hospodářství určení nejméně 21 dní, anebo jednodenních kuřat, která se vylíhla z násadových vajec pocházejících z hospodářství nacházejícího se mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru, do jiného hospodářství v České republice, jestliže líheň, ze které byla tato kuřata odeslána, může vzhledem ke svému logistickému vybavení a biologicky bezpečným pracovním podmínkám zaručit, že nedošlo k žádnému kontaktu těchto vajec s jakýmikoli jinými násadovými vejci nebo jednodenními kuřaty pocházejícími z hejn drůbeže v uvedených pásmech, která mají proto odlišný nákazový status,
e) násadových vajec do určené líhně nacházející se uvnitř pásma dozoru nebo mimo toto pásmo. Vejce a jejich obaly jsou před zahájením přepravy dezinfikovány a je zajištěna možnost jejich zpětného dohledání,
f) konzumních vajec do určené balírny, jsou-li tato vejce balena v obalech určených k jednorázovému použití a jsou-li v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře uplatněna opatření biologické bezpečnosti,
g) vajec přímo do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie7), kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie8),
h) vajec za účelem jejich neškodného odstranění.
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.
7) Příloha III oddíl X kapitola II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
8) Příloha II kapitola XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.