přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 24

§ 24
Přímá přeprava násadových a konzumních vajec
(1) Krajská veterinární správa může povolit odchylně od § 20 přímou přepravu násadových vajec, a to buď z kteréhokoli hospodářství do líhně nacházející se v ochranném pásmu a určené krajskou veterinární správou (dále jen "určená líheň"), anebo z hospodářství nacházejícího se v ochranném pásmu do kterékoli určené líhně, za těchto podmínek:
a) prarodičovská a rodičovská hejna, z nichž násadová vejce pocházejí, byla vyšetřena v souladu s diagnostickou příručkou a v příslušných hospodářstvích není podezření z výskytu aviární influenzy,
b) násadová vejce a jejich obaly byly před zahájením přepravy dezinfikovány a je zajištěna možnost jejich zpětného dohledání,
c) násadová vejce jsou přepravována v dopravním prostředku zaplombovaném úředním veterinárním lékařem nebo pod jeho dohledem,
d) v určené líhni jsou podle pokynů úředního veterinárního lékaře uplatňována vhodná opatření biologické bezpečnosti.
(2) Krajská veterinární správa může povolit odchylně od § 20 přímou přepravu vajec
a) do balírny určené krajskou veterinární správou (dále jen "určená balírna"), jsou-li tato vejce balena do obalů určených k jednorázovému použití a jsou-li podle pokynů úředního veterinárního lékaře uplatněna vhodná opatření biologické bezpečnosti,
b) přímo do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie7), kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie8), nebo
c) za účelem jejich neškodného odstranění.
7) Příloha III oddíl X kapitola II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
8) Příloha II kapitola XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.