přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 17

§ 17
Opatření v hospodářstvích v ochranném pásmu
Krajská veterinární správa nařídí, aby byla v hospodářstvích v ochranném pásmu uplatňována tato opatření:
a) umístění a držení veškeré drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém jsou chovány. Není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství. Přijmou se i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;
b) neškodné odstranění kadáverů, a to co nejdříve;
c) neprodlené podrobení dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, jednomu nebo několika postupům podle § 46;
d) neprodlené podrobení všech částí dopravních prostředků, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do hospodářství nebo je opouštějí, a které by mohly být kontaminovány, jednomu nebo několika postupům podle § 46;
e) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů hospodářství, v nichž nemají
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství,
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;
f) neprodlené oznámení každé zvýšené nemocnosti nebo úmrtnosti, anebo významného poklesu produktivity v hospodářství krajské veterinární správě, která provede vhodná šetření v souladu s diagnostickou příručkou;
g) dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy;
h) uložení chovateli, aby k usnadnění kontroly a tlumení nákazy vedl záznamy o všech osobách, které navštívily hospodářství, s výjimkou obytných částí, a aby tyto záznamy na požádání předložil orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor. Tyto záznamy nemusí být vedeny v případě, kdy se jedná o návštěvníky takových zařízení, jako jsou zoologické zahrady a přírodní rezervace, pokud tito návštěvníci nemají přístup k prostorům, kde jsou chováni ptáci.