přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 11

§ 11
(1) Krajská veterinární správa může povolit odchylky z opatření uvedených v § 10 odst. 1 písm. a) větě první, jestliže byl výskyt HPAI potvrzen v nekomerčním hospodářství, cirkusu, zoologické zahradě, obchodě se zvířaty v zájmovém chovu, přírodní rezervaci, anebo v oploceném prostoru, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí pro vědecké účely nebo pro účely, které souvisejí se zachováním ohrožených druhů nebo úředně registrovaných vzácných plemen drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí.
(2) Povolí-li krajská veterinární správa odchylky podle odstavce 1, zajistí, aby drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, jichž se odchylky týkají,
a) byly umístěny a drženy uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém jsou chovány. Není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství. Přijmou se i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;
b) byly podrobeny dalšímu úřednímu dozoru a testování v souladu s diagnostickou příručkou a nebyly přemísťovány, dokud nebude laboratorními testy prokázáno, že již nepředstavují významné riziko dalšího rozšíření HPAI;
c) nebyly přemísťovány z hospodářství původu s výjimkou přepravy za účelem porážky nebo přepravy do jiného hospodářství, které se nachází
1. v České republice, a to v souladu s pokyny krajské veterinární správy,
2. v jiném členském státě, jestliže tento stát určení vyslovil s přepravou souhlas.
(3) Krajská veterinární správa může povolit také odchylky z opatření uvedených v § 10 odst. 1 písm. e), jde-li o vejce, která mají být zaslána za podmínek stanovených v příloze č. 3 k této vyhlášce přímo do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie7), kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie8).
7) Příloha III oddíl X kapitola II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
8) Příloha II kapitola XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.