přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 6

§ 6
(1) V případě podezření z výskytu aviární influenzy krajská veterinární správa v souladu s jednotnými postupy a metodami schválenými orgány Unie pro diagnostiku aviární influenzy (dále jen "diagnostická příručka")
a) zahájí neprodleně šetření za účelem potvrzení nebo vyloučení přítomnosti aviární influenzy;
b) zavede v příslušném hospodářství úřední dozor;
c) nařídí, aby
1. drůbež, jiné ptactvo chované v zajetí a všechny domácí druhy savců byly spočteny, popřípadě aby byl proveden odhad jejich počtů podle druhů drůbeže nebo druhů jiného ptactva chovaného v zajetí,
2. byl sestaven seznam uvádějící přibližný počet již uhynulých, nemocných nebo pravděpodobně nakažených kusů drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí a domácích druhů savců v hospodářství podle všech kategorií. Tento seznam musí být denně aktualizován s ohledem na počet vylíhnutých, narozených a uhynulých kusů v průběhu období, kdy trvá podezření z výskytu nákazy, a musí být na požádání předložen orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor,
3. veškerá drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí byly umístěny a drženy uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém jsou chovány. Není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství. Přijmou se i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem,
4. drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí nevstupovaly do hospodářství nebo je neopouštěly,
5. nemohly bez souhlasu krajské veterinární správy opustit hospodářství žádné kadávery drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, maso drůbeže včetně drobů (dále jen "drůbeží maso"), krmivo pro drůbež (dále jen "krmivo"), nástroje, nářadí, materiály, odpady, exkrementy, hnůj drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí (dále jen "hnůj"), kejda, použitá podestýlka ani cokoli jiného, co by mohlo přispět k přenosu aviární influenzy, přičemž musí být dodržena všechna opatření biologické bezpečnosti s ohledem na minimalizaci rizika šíření aviární influenzy,
6. hospodářství neopustila žádná vejce,
7. pohyb osob, domácích druhů savců, dopravních prostředků a zařízení z hospodářství nebo do hospodářství podléhal souhlasu krajské veterinární správy a jí určeným veterinárním podmínkám,
8. byly použity ve všech vstupních a výstupních částech budov, v nichž se chová drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, jakož i v celém hospodářství, vhodné dezinfekční prostředky v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře.
(2) Krajská veterinární správa zajistí, aby bylo provedeno epizootologické šetření podle § 5.
(3) V rámci státního veterinárního dozoru provádí příslušné orgány odběr vzorků i v případech neuvedených v odstavci 1; v těchto případech nemusí být přijímána některá nebo všechna opatření uvedená v odstavci 1 písm. c).