přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 48/2006
Zákon č. 48/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Čl.IV

Čl.IV
Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č. 553/2005 Sb., se mění takto:
1. V položce 68 se slova "osvědčení o provedení pohraniční veterinární kontroly a jejím výsledku42)" nahrazují slovy "společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD)42)".
2. V položce 68 písmenu d) první odrážce se slova "produktu rybolovů" nahrazují slovy "produktů rybolovu".
3. V položce 68 písmenu d) druhé odrážce se slovo "odstranění" nahrazuje slovem "odstraněním" a slovo "včetně" se vypouští.
4. V položce 68 se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se bod 2, který zní:
  "2. Vydání společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD)42)
    uvedeného v bodě 1
a) mimo pracovní dobu v pracovních dnech            Kč 150 
                      za každou započatou hodinu 
b) ve dnech pracovního klidu                  Kč 300 
                      za každou započatou hodinu".
5. V položce 69 písmenu a) se částka "Kč 6 000" nahrazuje částkou "Kč 5 000".
6. V položce 69 písmeno b) zní:
"b) Vydání osvědčení výrobci veterinárních přípravků
  o splnění požadavků správné výrobní praxe         Kč 2 000".
7. V položce 69 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).
8. V položce 70 se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se bod 2, který zní:
  "2. Vydání veterinárního osvědčení provázejícího zvíře,
    které je předmětem obchodování42)
    - za jedno zvíře                     Kč 50 
    - za více než jedno zvíře                 Kč 100".
9. Položka 72 a poznámka k této položce zní:
"Položka 72
a) Schválení a registrace obchodníka, účastníka sítě sledování,
  shromažďovacího střediska, karanténního střediska,
  inseminační stanice, banky spermatu, zařízení pro chov
  zvířat a jiného zařízení, podílejícího se na uvádění zvířat
  do oběhu a na obchodování s nimi42)              Kč 200 
b) Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení,
  v nichž se zachází se živočišnými produkty
  a které jsou pod státním veterinárním dozorem42)       Kč 500 
c) Registrace dopravce přepravujícího živočišné produkty
  nebo osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty
  a živočišnými produkty s členskými státy42)          Kč 500 

Poznámka:
 Obchodníkem uvedeným v písmenu a) této položky se rozumí osoba podle 
 § 9b zvláštního zákona42).".
10. V položce 74 písmeno a) zní:
"a) Vydání rozhodnutí43) o povolení chovu 
  nebezpečného druhu zvířat                   Kč 1 000".
11. V položce 74 se doplňuje písmeno c), které zní:
"c) Registrace dopravce přepravujícího zvířata43)         Kč 200".