přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 305/2000
Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích § 8

§ 8
(1) Zakladatel předloží příslušnému krajskému soudu, který vede obchodní rejstřík, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na výmaz zaniklých akciových společností uvedených v § 1 odst. 1 a návrh na zápis jednotlivých Povodí uvedených v § 1 odst. 2 do obchodního rejstříku.
(2) Návrh na zápis každého Povodí do obchodního rejstříku obsahuje
a) název a sídlo Povodí,
b) hlavní předmět činnosti Povodí,
c) rozsah a podmínky podnikání stanovené zakladatelem,
d) jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt ředitele Povodí,
e) jména, příjmení, rodná čísla a trvalý pobyt členů dozorčí rady Povodí,
f) označení a adresu ministerstva, které vykonává funkci zakladatele,
g) jméno, příjmení a funkční zařazení osoby oprávněné jednat jménem ministerstva vykonávajícího funkci zakladatele,
h) celkovou účetní hodnotu určeného majetku (§ 3 odst. 3) Povodí,
i) výši rezervního fondu Povodí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, která je jeho minimální výší.
(3) K návrhu na zápis Povodí do obchodního rejstříku se připojují
a) potvrzení auditora o celkové výši hodnoty určeného majetku,
b) potvrzení auditora o výši rezervního fondu ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,
c) ověřené fotokopie živnostenských oprávnění.
(4) Zápis v obchodním rejstříku na podkladě návrhu podle odstavců 1 až 3, předloženého zakladatelem, má deklaratorní povahu.
(5) Dojde-li ke změně některého z údajů uvedených v odstavci 2, zapisovaných do obchodního rejstříku, podá zakladatel bezodkladně příslušnému soudu, který vede obchodní rejstřík, návrh na zápis takové změny v obchodním rejstříku.