přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 131/2003
Zákon č. 131/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Čl.III

Čl.III
Sazebník správních poplatků, uvedený v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. Položka 67 včetně poznámek zní:
"Položka 67
Osvědčení o provedení pohraniční veterinární kontroly a jejím výsledku [§ 32 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů] nebo opatření v případě, že se zřetelem na výsledek pohraniční veterinární kontroly nelze kontrolované zboží propustit do volného oběhu
- za každou i započatou tunu zásilky jatečných zvířat  Kč  170,-
- za každou i započatou tunu zásilky ostatních
 druhů zvířat                      Kč  170,-
- za každou i započatou tunu zásilky
 živočišných produktů                  Kč  110,-
                         nejméně Kč 1 120,-
Poznámky:
1. Při zpoplatňování zásilky drůbeže, ptáků, zvířat vodního hospodářství včetně živých ryb, hlodavců, lagomorpha, včel a jiného hmyzu, plazů a obojživelníků, dalších bezobratlých, kožešinových zvířat a zvířat pro zoologické zahrady a cirkusy, včetně sudokopytníků a koňovitých, považovaných za nebezpečná zvířata, se nepoužije stanovená minimální sazba ve výši 1 120 Kč.
2. U zásilek produktů rybolovu překračujících 100 tun činí poplatek 50 Kč za každou další tunu produktů rybolovu, které neprošly jiným předzpracováním než odstraněním střev, a 80 Kč za každou další tunu ostatních produktů rybolovu.".
2. Položka 68 zní:
"Položka 68
a) Schválení veterinárního přípravku podle § 65
  odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb.,
  o veterinární  péči  a  o  změně některých
  souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
  znění pozdějších předpisů, a jeho zápis do
  Seznamu schválených veterinárních přípravků   Kč 6 000,-
b) Vydání  povolení  k  výrobě  veterinárních
  přípravků podle § 65 odst. 1 písm. d) zákona č.
  166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
  některých souvisejících  zákonů (veterinární
  zákon), ve znění pozdějších předpisů     Kč 10 000,-
c) Vydání  osvědčení  o  odborné  způsobilosti
  prodejce veterinárních přípravků podle § 66a
  odst. 3 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb.,
  o veterinární  péči  a  o  změně některých
  souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
  znění pozdějších předpisů             Kč 2 000,-
d) Zápis veterinárního technického prostředku do
  Seznamu technických prostředků pro veterinární
  použití podle § 65 odst. 2 písm. a) zákona č.
  166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
  některých souvisejících  zákonů (veterinární
  zákon), ve znění pozdějších předpisů        Kč 1 000,-
e) Změna rozhodnutí  o schválení veterinárního
  přípravku podle § 65 odst. 1 písm. a) zákona č.
  166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
  některých souvisejících  zákonů (veterinární
  zákon), ve znění pozdějších předpisů        Kč 1 000,-
f) Prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení
  veterinárního přípravku podle § 65 odst. 1
  písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární
  péči a o změně některých souvisejících zákonů
  (veterinární  zákon),  ve  znění pozdějších
  předpisů                      Kč 2 000,-".
3. V položce 71 písmeno a) zní:
"a) Schválení a registrace hospodářství, popřípadě
  jiného  zařízení,  trhu,  shromažďovacího
  střediska nebo karanténního střediska [§ 49
  odst. 1 písm. h) bod 1 zákona č. 166/1999 Sb.,
  o veterinární  péči a  o změně  některých
  souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
  znění pozdějších předpisů]            Kč 200,-".
4. V položce 71 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:
"b) Schválení  a  registrace  podniku, závodu,
  popřípadě jiného zařízení [§ 49 odst. 1 písm.
  h) bod 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární
  péči a o změně některých souvisejících zákonů
  (veterinární  zákon), ve  znění pozdějších
  předpisů]                     Kč 500,-
 c) Registrace  dopravce,  který  přepravuje
  živočišné produkty, nebo obchodníka [§ 49
  odst. 1 písm. h) bod 3 zákona     č. 166/1999 Sb.,
  o veterinární  péči a  o změně  některých
  souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
  znění pozdějších předpisů]             Kč 500,-".
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno d).
5. V položce 72 se zrušuje písmeno a).
Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).".
6. V položce 73 písm. a) se za slova "nebezpečných druhů zvířat" doplňují slova "(§ 13 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání)".
7. V položce 73 písm. b) se za slova "pro pokusné účely" doplňují slova "(§ 21 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání)".